کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍راس‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -ای‍ران‌ -آم‍وزش‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناد
مشهد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۵۵۵۹۲‬,‭‌س۱۵۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و موزه ها مشهد ۱ و ۲ خرداد۱۳۸۳
همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها( ۱۳۸۳ :مشهد) ؛  مشهد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۶‬,‭‌ه۶۴۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک