کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روم‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
دری‍اچ‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر آزاد -ق‍رن‌۱۴
ی‍ات‌ س‍ن‌، س‍ون‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۵ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
م‍ی‍ک‍ل‌ آن‍ژ،۱۵۶۴-۱۴۷۵
 
پدیدآور:
آن‍دری‍چ‌، ای‍و
اش‍ت‍ای‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌ ارن‍س‍ت‌
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌
ب‍اک‌، پ‍رل‌
دوم‍ا، ال‍ک‍س‍ان‍در
ک‍ارس‍ون‌، راش‍ل‌
م‍وام‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ام‍رس‍ت‌
رولان‌، روم‍ن‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
ن‍اص‍رخ‍س‍رو،۴۸۱-۳۹۴ ق‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
ک‍ل‍ی‍ن‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
گ‍ئ‍ورگ‍ی‍و، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌ وی‍رژی‍ل‌
ب‍رون‍ت‍ه‌، ام‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
عشق هرگز نمی میرد
برونته ، امیلی جین ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭‌ب۴۹۷‌ع‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفت پیکر
نظامی ، الیاس بن یوسف ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹‌ه‬,‭۱۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمونه های شعر آزاد ۴۸ اثر از ۱۸ شاعر نو
تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۶۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار ناصرخسرو
ناصرخسرو،۴۸۱-۳۹۴ ق ؛  [تهران ] سازمان کتابهای جیبی   ، [۱۳۴۳]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌ن۱۶۴د/‌ب‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دریای پیرامون ما
کارسون ، راشل ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۵۵۱‬,‭۴۸۲‬,‭‌ک۱۴۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زندگی میکل آنژ
رولان ، رومن ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۲۴‬,‭‌م۹۷۶/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ینگه دنیایی در لندن
تواین ، مارک ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۴‬,‭‌ت۷۷۳‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماه پنهانست
اشتاین بک ، جان ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۴۵‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سون یات سن
باک ، پرل ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۲۴۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده و گدا
تواین ، مارک ، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ ، مستعار ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۴‬,‭‌ت۷۷۳‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بابا گوریو =toiroG erep eL
بالزاک ، اونوره دو ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ب۲۶۱،‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صبح آوریل
فاست ، هوارد ملوین ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۱۴۶‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جاسوس دو جانبه
کلین ، الکساندر ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی ، با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ک۶۶۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
به راه خرابات در چوب تاک
همینگوی ، ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خورشید همچنان می دمد
همینگوی ، ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حاصل عمر
موام ، ویلیام سامرست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
لبه تیغ
موام ، ویلیام سامرست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۲۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سه تفنگدار
دوما، الکساندر ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۹۴‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دومین شانس
گئورگیو، کنستانتین ویرژیل ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی ، امیرکبیر   ، ۱۳۴۵-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌گ۹۶۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پلی بر رودخانه درینا
آندریچ ، ایو ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭آ۸۵۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2