کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۳۳۰ - ۵۵۸ ق‌ .م‌.
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ل‍ب‍ن‍ان‌
ش‍ی‍راز -ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍ی‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍اس‍ارگ‍اد
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۳۳۰ - ۵۵۸ ق‌.م‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
اس‍لام‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍وش‍م‍ع‍ه‌، س‍ام‍ی‌ م‍ح‍م‍وداح‍م‍د
س‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ارودی‌، م‍ح‍م‍ود س‍ام‍ی‌
ق‍ه‍وج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
س‍ام‍ی‌ ال‍ن‍ش‍ار، ع‍ل‍ی‌
طاووس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ارس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
پ‍ازی‍ن‍ه‌
ن‍وی‍د
ل‍وک‍س‌ (ن‍وی‍د)
ق‍ل‍م‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش ایران در فرهنگ اسلامی
سامی ، علی ؛  شیراز نوید   ، [۱۳۶۵]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۵‬,‭‌س۲۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرز پرگهر نامگانی استاد علی سامی ۲۸ مقاله در زمینه های :باستانشناسی ، فرهنگ ، ادب ، تاریخ و هنر ایران
طاووسی ، محمود ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲۰۸‬,‭ط۲۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پارسه ( تخت جمشید)
سامی ، علی ؛  شیراز اداره کل فرهنگ و هنر فارس   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۳۷‬,‭‌س۲۴۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه شهیدان صدر اسلام
سامی النشار، علی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۴‬,‭‌س۲۴۶ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیراز شهر جاویدان
سامی ، علی ؛  شیراز لوکس (نوید)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۳۲۴‬,‭‌س۲۴۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پاسارگاد پایتخت و آرامگاه کوروش هخامنشی ( ذو القرنین )
سامی ، علی ؛  شیراز بنیاد فارس شناسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۳۷۰۴۳‬,‭‌س۲۴۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایتخت های شاهنشاهان هخامنشی شوش -هگمتانه تخت جمشید
سامی ، علی ؛  تهران دانشگاه پهلوی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۴‬,‭‌س۲۴۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پنج گفتار در زمینه ادب و تاریخ ایران سخنرانیهای علی سامی [ ... ودیگران ]
شیراز دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌پ۵۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان البارودی
بارودی ، محمود سامی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ب۱۹۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تمدن هخامنشی
سامی ، علی ؛  شیراز تهران پازینه   ، ۱۳۴۳-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۴‬,‭‌س۲۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مفهوم المخالف و اثره فی الاحکام فی قسم العبادات
ابوشمعه ، سامی محموداحمد ؛  مکه : دانشگاه ام القری ، دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی ۱۴۱۰ق
شماره راهنما: ۱۴۱۰، ۴۳۱ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی الاجرام و العقاب
قهوجی ، علی عبدالقادر ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ق۹۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک