کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍خ‍ن‍وران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ -.ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ال‍م‍ن‍دان‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ -ای‍ران‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‌ خ‍ان‍م‍ان‍ه‍ا
ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ب‍رخ‍ورد ن‍س‍ل‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
اس‍لام‌ -ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ -.ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -م‍ردم‌( ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
س‍ه‍راب‌ زاده‌، م‍ه‍ران‌
اس‍لام‍ی‌، اح‍م‍د
ک‍ه‍ن‍س‍ال‌، م‍ری‍م‌
ن‍ی‍ازی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ل‍ر
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ت‍ب‍ار، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌
ی‍زدخ‍واس‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
دن‍ی‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
س‍خ‍ن‍وران‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
س‍خ‍ن‍وران‌
س‍خ‍ن‍وران‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌؛ س‍خ‍ن‍وران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق میدانی :راهنمای عملی تحقیق در تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی
تیلور، کلر ؛  تهران پندار پارس ؛ سخنوران   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۷۲‬,‭‌ت۹۶۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوق شهروندی در نهج البلاغه
اسلامی ، احمد ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۲۸‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول کارآفرینی با تاکید بر جنبه های نظری و عملیاتی
نیازی ، محسن ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴‬,‭‌ن۸۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر دانشگاه تمدن ساز
نیازی ، محسن ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۰۹۵۵،/۴۳۲‬,‭‌ن۸۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سالمندی
نیازی ، محسن ؛  تهران ؛ کاشان سخنوران ؛ دانشگاه کاشان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۶‬,‭‌ن۸۶۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جلوه های نمایشی مثنوی
کهنسال ، مریم ؛  تهران سخنوران مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م،/‌ن‌ک‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شوق پیروزی :به دیگران انگیزه بدهید تا در زندگی موفق شوید
دنی ، ریچارد ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۴‬,‭د۷۲۴‌ش‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سلامت سازمانی ( با تاکید بر سلامت مدارس )
یزدخواستی ، علی ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌ی۴۹‌س‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دفترچه قرمز :داستان های واقعی
اوستر، پل ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۳۱د‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی تبلیغات در رویکرد اسلامی
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۴۵‬,‭‌س۸۴۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سازمان های غیردولتی )OGN(
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۷‬,‭‌س۸۴۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی بی خانمانی و گرمخانه ها :طرح ارزیابی تاثیر اجتماعی ( اتا)
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۵‬,‭‌س۸۴۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ذهنیت نسلی و بین نسلی در نسل های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲‬,‭‌س۸۴۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی ، معانی و کاربرد روش ها در تحقیقات کیفی
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌س۸۴۲رو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی تخلفات اداری و راه های پیشگیری آن
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۳۲،/۵۵‬,‭‌س۸۴۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی شهر و زندگی شهری
سهراب زاده ، مهران ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶‬,‭‌س۸۴۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی :گام های اصلی برای کسب مهارت های فردی و اجتماعی
نیازی ، محسن ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۴۶‬,‭۷‬,‭‌ن۸۶۶‌م‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خرافه ستیزی در سخنان امیرالمومنین علیه السلام
فهیمی تبار، حمیدرضا ؛  تهران ؛ کاشان سخنوران ؛ دانشگاه کاشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ف۹۳۲‌خر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مردم شناسی جهانگردی
نیازی ، محسن ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌ن۸۶۶‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی تعاون
نیازی ، محسن ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۳۴‬,‭‌ن۸۶۶‌م‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2