کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍رای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ع‍ق‍ای‍د -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -ای‍ران‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍دال‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اص‍لاح‌ طل‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اف‍م‍ن‌، دن‍ی‍س‌
ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ن‍ت‍ظری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ی‍زدی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
س‍رای‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍رای‍ی‌
ب‍ه‌ س‍رای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوف ها و شومن ها
قوچانی ، محمد ؛  تهران به سرایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۵۵۲۰۹۵۵‬,‭‌ق۸۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دکترین امنیت ملی
یزدی ، ابراهیم ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۵‬,‭‌ی۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دولت دینی دین دولتی
قوچانی ، محمد ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴‬,‭‌ق۵۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قضاوت آمریکایی
هافمن ، دنیس ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۳۰۵‬,‭‌ه ۲۹۹ ‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل با اصطلاحات و اضافات منتظری
منتظری ، حسینعلی ؛  تهران نشر سرایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲۲‬,‭‌م۷۸۳ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نازی آبادها :ایران و جهان در تعلیق
قوچانی ، محمد ؛  تهران نشر سرایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴‬,‭‌ق۸۷۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از آغاز تا انجام در گفتگوی دو دانشجو
منتظری ، حسینعلی ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌م۷۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آبی سازمان ملل متحد :استانداردهای بین المللی رفتار پلیس و ماموران امنیت کشور
تهران سرایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۶۸‬,‭‌ک۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی از نهج البلاغه
منتظری ، حسینعلی ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌م۷۸۳در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک