کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ه‍ن‍ر -ف‍ن‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اق‍ت‍ص‍اد
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -ای‍ران‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۸ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ل‍ئ‍وی‌ آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌،sunacirfA -oeL ،۱۴۹۲ ؟-۱۵۵۰؟ -داس‍ت‍ان‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌(ادب‍ی‍ات‌ -)واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ع‍ل‍وم‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍اع‍ش‍ر -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴ - ۱۶۱۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍رmailliW ,eraepsekahS
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زن‍اش‍وی‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ش‍ی‍ن‍گ‍ر، زی‍گ‍ف‍ری‍د
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
ه‍ال‌، ل‍وی‍س‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ال‍زی‌
ک‍وه‍ن‌، ت‍ام‍س‌
ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ن‍ص‍ورم‍وی‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍ری‍س‍ون‌، ج‍ورج‌ ب‍گ‌ ش‍او
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍ج‍ردت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر
ری‍ف‍ک‍ی‍ن‌، ج‍رم‍ی‌
دان‍دی‍س‌، دون‍ی‍س‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍رم‍ن‌، اری‍ک‌
ب‍ار، ری‍م‍ون‍د
ج‍ی‍ن‍ک‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ع‍ل‍وف‌، ام‍ی‍ن‌
اوح‍دال‍دی‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ف‍خ‍ر،- ۶۳۵ق‌
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
س‍روش‌( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
عکاسان و عکاسی
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۷۰‬,‭۲۳‬,‭‌ع۷۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لئوی آفریقایی
معلوف ، امین ؛  تهران سروش ( انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۴۹‬,‭۳۴‬,‭‌م۶۷۳‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارگردانی فیلم
شرمن ، اریک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲‬,‭‌ش۴۳۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه ها، مجموعه مصاحبه های حجه الاسلام و المسلمین سیدعلی خامنه ای رئیس جمهوری اسلامی ایران
خامنه ای ، علی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۲‬,‭‌خ۲۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فیلم :جایگاه سینما در علوم انسانی
جینکز، ویلیام ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳‬,‭‌ج۹۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبادی سواد بصری
داندیس ، دونیس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۰۲‬,‭۸‬,‭د۲۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شکسپیر
هریسون ، جورج بگ شاو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ه۵۵۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجردتاکستانی ، اردشیر ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۷۰۹۵۵‬,‭‌م۲۷۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده
ساروخانی ، باقر ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸‬,‭‌س۱۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی
بار، ریموند ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭‌ب۱۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیره امامان
امین ، محسن ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۴۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نخستین فرهنگ زبان فارسی الفبایی -قیاسی
مشیری ، مهشید ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌م۵۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی
یاحقی ، محمدجعفر ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۳‬,‭‌ی۱۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کودکان و ادبیات رسمی ایران
هاشمی نسب ، صدیقه ؛  تهران سروش ، انتشارات صدا و سیما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۲۸۲‬,‭‌ه۲۹۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی
اوحدالدین کرمانی ، حامد بن ابی الفخر،- ۶۳۵ق ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۹۲۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ارسال المثل ، در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با شرح و توضیح مختصر و بیان ریشه بعضی از آنها
منصورموید، علیرضا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر سیاسی
ملشینگر، زیگفرید ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹۰۹۳۵۸‬,‭‌م۷۵۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختار انقلابهای علمی
کوهن ، تامس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭‌ک۸۶۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فلسفه علم
هال ، لویس ویلیام هالزی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭‌ه۳۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جهان در سراشیبی سقوط
ریفکین ، جرمی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۵۷۳‬,‭ر۹۵۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6