کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ع‍د، ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
ح‍ق‍وق‌
ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ -)م‍ص‍ر
 
پدیدآور:
س‍ع‍د، ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
س‍ع‍د،ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ال‍م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<العقود = عقود >المسماه
سعد،نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه =نظریه >العامه للالتزام
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الاثبات >فی المواد المدنیه و التجاریه
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌س۵۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الحقوق =حقوق >العینیه الاصلیه فی القانون المصری و اللبنانی
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<التامینات = تامینات >العینیه و الشخصیه :الرمن الرسمی -حق الاختصاص -الرهن الحیازی -حقوق الامتیاز -الکفاله
سعد، نبیل ابراهیم ؛  المعارف   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل = مدخل >الی القانون نظریه الحق
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌س۵۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبادی القانون :المدخل الی القانون -نظریه الالتزامات
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌س۵۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک