کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍طان‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ری‍م‍ون‌، آن‍دره‌
س‍ل‍طان‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍طان‌زاده‌
ن‍ش‍رآب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران نشرآبی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶۰۹۵۵‬,‭‌س۶۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شهرهای بزرگ عربی -اسلامی در قرنهای ۱۰ تا ۱۲ هجری
ریمون ، آندره ؛  [تهران ] حسین سلطان زاده   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶‬,‭ر۹۷۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا تاسیس دارالفنون
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۶۴۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک