کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ل‍ری‌
ح‍ج‍اب‌
وع‍ظ
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ روزب‍ه‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ ال‍ع‍طار، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،- ۷۲۴ق‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ زاده‌، ج‍ع‍ف‍ر
داوری‌، م‍ج‍ی‍درض‍ا
ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دزاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دار ال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
رس‍ا
ی‍اران‌ ق‍ل‍م‌
ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
ف‍ردوس‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ادب الخطیب ( اول کتاب افرد فی آداب خطیب صلاه الجمعه )
ابن العطار، علی بن ابراهیم ،- ۷۲۴ق ؛  بیروت دار الغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۵۴‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زن ، حجاب و حقوق -نگاهی دیگر
علی محمدزاده ، خلیل ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۱‬,‭‌ع۸۶۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نظریه وجود اغلاط نگارشی در رسم الخط قرآن کریم
سلیمانی روزبهانی ، سعید ؛  اراک : دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم قرآن و حدیث ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۴۹ ،KHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کوچه های پرواز
سلیمانی ، علی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۶۹۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی ویژه گروه علوم انسانی شامل شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ،...
سلیمانی ، اسماعیل ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌س۶۹۱ر‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برندسازی در بازار خدمات مالی ( با تمرکز بر صنعت بانکداری )
داوری ، مجیدرضا ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۱۰۶۸۸‬,‭د۳۱۸‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مترسک
سلیمانی زاده ، جعفر ؛  قم یاران قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۶۹۳‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک