کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍م‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
آم‍وزش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
ارث‌( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -ای‍ران‌
ت‍ص‍وف‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌ س‍ن‍ج‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ اس‍لام‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ب‍ودج‍ه‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ی‍ول‌، ج‍ورج‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، داود
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌
ک‍ول‌، ون‍ی‍ت‍ا
ف‍ردان‍ش‌، ه‍اش‍م‌
لاک‍وس‍ت‌، ژان‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌ م‍وت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ای‍ر، ف‍ردری‍ک‌
ص‍اف‍ی‌، اح‍م‍د
س‍رای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ک‍وی‌، ل‍وت‍ان‌
م‍ت‍ق‍ی‌زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌
م‍ای‍رز، چ‍ت‌
ن‍واب‍ی‌ ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍م‍ت‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
الوانی ، مهدی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۹-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۷۴۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به جامعه شناسی اسلامی
تهران سمت   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳‬,‭د۵۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امور مالی و بودجه ( در آموزش و پرورش )
صالحی ، داود ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۵ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۵۱‬,‭۷۲۲۰۷‬,‭‌ص۲۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
فردانش ، هاشم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۷۸‬,‭‌ف۴۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<المنهج = منهج >القویم لتعلم لغه القرآن الکریم
متقی زاده ، عیسی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۲۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارث
شهیدی ، مهدی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۸‬,‭‌ش۸۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان
کول ، ونیتا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۲۱‬,‭‌ک۸۴۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش تطبیقی
کوی ، لوتان ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۵-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹۵‬,‭‌ک۸۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و حقوق بین الملل عمومی
ابراهیمی ، محمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اندیشه های تربیتی
مایر، فردریک ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌م۱۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره گروهی
نوابی نژاد، شکوه ؛  تهران جهاد دانشگاهی تربیت معلم سمت   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳۵‬,‭‌ن۶۶۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی
شریعتمداری ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ش۴۴۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به زبان ( یک بررسی زبانشناختی )
یول ، جورج ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ی۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه در قرن بیستم
لاکوست ، ژان ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۹۰‬,‭‌ل۲۲۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۲۱-۱۹آذرماه ۱۳۷۰)
تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف
سجادی ، ضیاء الدین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲- ۱۳۸۰ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲‬,‭‌س۳۶۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق
سرایی ، محمدحسن ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲۲‬,‭‌س۴۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
طباطبایی موتمنی ، منوچهر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۷ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵‬,‭ط۴۱۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و قوانین آموزش و پرورش
صافی ، احمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۵۴‬,‭۵۵۰۶۸۵۱‬,‭‌ص۲۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تفکر انتقادی
مایرز، چت ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲‬,‭‌م۱۹۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9