کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍م‍ی‍ن‍ار زن‌ و رس‍ان‍ه‌ه‍ا( ۱۳۷۳ :ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -گ‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زن در رسانه ها
سمینار زن و رسانه ها( ۱۳۷۳ :تهران ) ؛  [تهران ] نهاد ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴‬,‭‌س۷۵۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک