کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ج‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍ب‍اط -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا -ای‍ران‌
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -زم‍ون‍ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، داود
ف‍رج‍ی‌ ارم‍ک‍ی‌، اک‍ب‍ر
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍اب‍ل‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ص‍ب‍ح‍ی‌ ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، ن‍اص‍ر
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ش‍م‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ی‍رگ‍ر، ه‍دای‍ت‌
خ‍زائ‍ل‍ی‌، ع‍ذرا
پ‍ور ک‍اظم‍ی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
آق‍اب‍اب‍ا، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ا، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌: ن‍ش‍ر گ‍زاره‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌: ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر: ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
س‍ن‍ج‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ش‍ور
آم‍وزش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زیست شناسی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۷۴-۱۳۶۲
شمیم ، محمدعلی ؛  تهران سازمان سنجش و آموزش کشور، حوزه معاونت فنی و پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ش۶۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظارت و راهنمایی آموزشی
سلیمانی ، نادر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌س۶۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس ادبیات فارسی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۶۹
تهران سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۳۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخها تشریحی درس زبان انگلیسی
تهران سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ز۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زبان انگلیسی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۷۱
محقق ، محمود ؛  تهران سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۳۳۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زبان عربی :درآزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۷۰
تهران سازمان سنجش آموزش کشور، حوزه معاونت فنی و پژوهشی : نشر گزاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیمای علمی کشور مقایسه میانگین نمرات مواد امتحانی آزمون سراسری سال ۱۳۷۲
آقابابا، ابوالفضل ؛  [تهران ] روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵۰۲۱‬,‭آ۶۴۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کارآفرینی
تهران سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴۲‬,‭‌ف۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زبان عربی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۷۲
حیدری ، غلامرضا ؛  تهران سازمان سنجش کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۹۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نویسندگی برای رادیو و تلویزیون
خزائلی ، عذرا ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۲‬,‭‌خ۴۹۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
آقایی ، داود ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭آ۶۶۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌ح۲۸۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
تیرگر، هدایت ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ت۹۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان
نجفی توانا، علی ؛  تهران آموزش و سنجش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳۶‬,‭‌ن۳۲۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آموزشی
فرجی ارمکی ، اکبر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۷‬,‭‌ف۳۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به المپیادهای علمی -دانشجویی در ایران
تهران سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۲۳۸‬,‭‌ن۶۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس ریاضی و آمار :گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۷۳
پور کاظمی ،محمدحسین ؛  تهران سازمان سنجش آموزش کشور، حوزه معاونت فنی و پژوهشی : کمانگیر: ایران زمین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌پ ۷۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانسنجی ( سنجش و اندازه گیری )
صبحی قراملکی ، ناصر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۱۹۵‬,‭‌ص۳۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون تدریس :مجموعه نکات و سوالات طبقه بندی شده
بابلی ، عزیزالله ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۲۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله فارسی
 
 
پژوهش و سنجش
تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۴۵۱پ‌ ،۲۳۰۵ / ،۳۰۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3