کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ت‍ن‍ام‌ -ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۲۰
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ل‍وم‍پ‍ن‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد
ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
دع‍ب‍ل‌ خ‍زاع‍ی‌، ۱۴۸- ۲۴۶ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ک‍ام‍ل‌
اس‍رائ‍ی‍ل‌ -ت‍اری‍خ‌ ن‍ظام‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۴۲-۱۸۸۱ - خ‍اطرات‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ت‍ک‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
م‍ی‍ت‍روپ‍ول‍س‍ک‍ی‌
اک‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
گ‍وه‍ری‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ق‍ارائ‍ی‍ون‌
خ‍وئ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
دروی‍ل‌، ل‍ی‍ون‍در
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ولاه‍وس‌، اول‍ی‍وی‍ا
ف‍ق‍ی‍ری‌، ام‍ی‍ن‌
ل‍ون‍ک‍وی‍چ‌، وال‍ری‍ن‌وی‍ک‍ت‍ورووی‍چ‌
ل‍وت‍س‍ک‍ی‌، ولادی‍م‍ی‍ری‌ ب‍اری‍س‍ووی‍چ‌
گ‍ی‍ل‍ب‍و، ژان‌ ک‍ل‍ود
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر
ه‍اگ‍س‍ل‍ی‌، آل‍دوس‌
روش‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ گ‍ردون‌ س‍پ‍ه‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
س‍پ‍ه‍ر
م‍رک‍ز س‍پ‍ه‍ر
ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ س‍پ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
سرگرمیهای زیست شناسی
لونکویچ ، والرین ویکتوروویچ ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭‌ل۷۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عشق بزندگی و داستانهای خاموشی سپید، حماسه شمال ، یک تکه گوشت ، فقط گوشت ، کافر، مکزیکی
لندن ، جک ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ل۶۵۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات علم اقتصاد :فشرده تحلیل هائی از اقتصاد خرد و کلان
قدیری اصلی ، باقر ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱‬,‭‌ق۴۷۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی نامه ملک الشعرا بهار
بهار، محمدتقی ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرهنگ شابر به انضمام شاهگار گمنام فاچینوکانه ، پیام ، مطالعه زن ، وداع
بالزاک ، اونوره دو ؛  [تهران ] مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ب۲۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دهکده پر ملال داستانهای از روستا
فقیری ، امین ؛  تهران مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف۷۹۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خورشید زنده است
روشن ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ر۸۲۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
از شعر گفتن
خوئی ، اسماعیل ؛  تهران مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۹‬,‭‌خ۹۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دعبل بن علی الخزاعی
گوهری ، محمدجواد ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭د۵۷۸د/‌ن‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بازدیدی دوباره از دنیای زیبای نو
هاگسلی ، آلدوس ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۹۰۹۰۵‬,‭‌ه۳۲۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روزهای مصیبت بار اسرائیل
گیلبو، ژان کلود ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۰۱‬,‭‌گ۹۲۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش انسان و عقاید داروین
قارائیون ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۰۱۶۲‬,‭‌ق۱۵۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر انسانشناسی تبار انسان و فرهنگ انسانی
ولاهوس ، اولیویا ؛  تهران مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭و۷۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دنیای دیروز :خاطرات اشتفان تسوایگ
تسوایک ، اشتفان ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی سپهر   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ت۵۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
لمپنیسم =emsinapmoL
اکبری ، علی اکبر ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۵۶‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شبهای سپید
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ویتنام از دین بین فو تا سایگون
نجاتی ، غلامرضا ؛  تهران مرکز سپهر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۹۵۹‬,‭۷‬,‭‌ن۲۹۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عرب در قرون جدید از قرن شانزدهم میلادی تا پایان ...
لوتسکی ، ولادیمیری باریسوویچ ؛  تهران سپهر   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۴۹۲۷‬,‭‌ل۷۱۶‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در تعلیم و تربیت
درویل ، لیوندر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی گردون سپهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭د۴۹۶‌ک‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زمینه تکامل اجتماعی
میتروپولسکی ؛  تهران مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴‬,‭‌م۹۱۶ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3