کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ورک‍ی‍ن‍اف‍اس‍و
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
سیاسی ، علی اکبر ؛  [تهران ] امیر کبیر   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌س۸۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس یا روانشناسی از لحاظ تربیت با ۶۴ گراور
سیاسی ، علی اکبر ؛  تهران انتشارات کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌س۸۷۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بورکینافاسو
رضایی ، علی اکبر ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۶۶‬,‭۲۵‬,‭ر۵۷۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک