کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ح‍اف‍ظه‌
 
پدیدآور:
وی‍ن‍ر، ن‍ورب‍رت‌
پ‍ک‍ل‍ی‍س‌، وی‍ک‍ت‍ور داوی‍دووی‍چ‌
ب‍ی‍رن‌ ب‍اوم‌، راب‍رت‌
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
م‍ال‍ت‍ز، م‍اک‍س‍ول‌
 
ناشر:
رز
س‍پ‍ی‍ده‌
اس‍رار دان‍ش‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الفبای سیبرنتیک
پکلیس ، ویکتور داویدوویچ ؛  [تهران ] سپیده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۵۳‬,‭‌پ۴۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استفاده انسانی از انسانها
وینر، نوربرت ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۵۳‬,‭و۹۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیبرنتیک و حافظه
جلالی نائینی ، غلامرضا، مترجم ؛  نهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ج۵۴۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خلاقیت
مالتز، ماکسول ؛  تهران اسرار دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌م۱۶۳ر‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک
بیرن باوم ، رابرت ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۷۳‬,‭‌ب۹۳۶دآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک