کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍د ال‍ج‍م‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍وارش‌ -ان‍دام‍ه‍ا -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ال‍ح‍اد
وع‍ظ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ل‍ف‍ی‍ه‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌، ۴۰ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌ -.ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
 
پدیدآور:
س‍ی‍د ال‍ج‍م‍ی‍ل‍ی‌
ج‍م‍ی‍ل‍ی‌، س‍ی‍د
آم‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر،۷۵۱-۶۹۱ ق‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
اک‍ادی‍م‍ی‍ا
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍ف‍ک‍ر
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امراض الجهاز الهاضمی و علاجها
جمیلی ، سید ؛  بیروت اکادیمیا   ، ۱۴۱۰ق
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۳‬,‭‌ج۶۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاحکام = احکام >فی اصول الاحکام
آمدی ، علی بن محمد ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۱‬,‭آ۷۸۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بستان الواعظین و ریاض السامعین
ابن قیم جوزیه ، محمد بن ابی بکر،۷۵۱-۶۹۱ ق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۵۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مناقب امیرالمومنین عمر بن خطاب
سید الجمیلی ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۴۶۴‬,‭‌س۸۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عجائب القرآن
جمیلی ، سید ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۴۱۰= ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ج۶۶۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سفارشات پیامبر اکرم (ص )به دختران و زنان
جمیلی ، سید ؛  قم دار الفکر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌ج۶۷۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الاعتقاد = اعتقاد >و الهدایه الی سبیل الرشاد علی مذهب السلف و اصحاب الحدیث
بیهقی ، احمد بن حسین ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۶‬,‭‌ب۹۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لمادا؟ یلحدون
جمیلی ، سید ؛  بیروت دار الکتاب العربی   ، ۱۴۰۶ق =۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۴‬,‭‌ج۶۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک