کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ف‍س‍ران‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍رآن‌ -ش‍ان‌ ن‍زول‌
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ح‍و
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۶۷۲-۶۰۰ ق‌ .ال‍ف‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دع‍اه‍ا
خ‍ل‍ف‍ای‌ راش‍دی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍لاف‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق‌
اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۶۷۲-۶۰۰ ق‌
ب‍ن‍اءی‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،- ۱۲۸۵ق‌ .ش‍ارح‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
م‍ح‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۸۶۴-۷۹۱ ق‌
 
ناشر:
س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍رت‍ض‍وی‌
دارال‍ع‍ل‍م‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دارال‍ف‍ک‍ر دارال‍ت‍ع‍اون‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
دار ق‍طری‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الخلفا
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت مکه دارالفکر دارالتعاون   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲۰۹۲۲‬,‭‌س۹۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الخلفاء
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲۰۹۲۲‬,‭‌س۹۹۴‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الحفاظ
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۹۲‬,‭‌س۹۹۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لباب النقول فی اسباب النزول
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۲‬,‭‌س۹۹۴‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معترک الاقران فی اعجاز القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌س۹۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الجامع = جامع >الصغیر فی احادیث البشیر النذیر
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌س۹۴۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  قم دفتر نشر معارف اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا،/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسباب النزول
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  دمشق دارقتیبه   ، ۱۴۰۷ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۲‬,‭‌س۹۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الاتقان = اتقان >فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف قرآن :ترجمه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  تهران بنیاد علوم انسانی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر الدر المنثور فی التفسیر الماثور
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۳ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌س۹۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن =قرآن >الکریم بالرسم العثمانی و بهامشه تفسیر الجلالین
محلی ، محمد بن احمد،۸۶۴-۷۹۱ ق ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌م۳۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الفتوحات =فتوحات >الالهیه بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیه
جمل ، سلیمان بن عمر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌م۳۳۶‌ت/‌ش‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سنن النسائی
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالعلم   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌س۹۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<البهجه =بهجه >المرضیه علی الفیه ابن مالک
ابن مالک ، محمد بن عبدالله ،۶۷۲-۶۰۰ ق ؛  قم سیدالشهدا علیه السلام   ، ۱۴۱۰ق =۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ف‍لا،/‌ش‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طبقات المفسرین
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۹۹۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اذکار الاذکار مختصر اذکار النووی
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  قطر دار قطری   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۷۲‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<البهجه =بهجه >المرضیه فی شرح الالفیه
ابن مالک ، محمد بن عبدالله ،۶۷۲-۶۰۰ ق ؛  [تهران ] المکتبه العلمیه الاسلامیه   ، ۱۲۹۳ق . =۱۲۰۴ م . =۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شرح و ترجمه سیوطی در نحو
بناءیزدی ، علی اکبر بن عبدالکریم ،- ۱۲۸۵ق .شارح ؛  تهران مرتضوی   ، [۱۳۶۲؟]
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌س۹۹۴‌ن/‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4