کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رب‍اع‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ف‍ارس‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍رم‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍رخ‍اب‌( ت‍ب‍ری‍ز -)ت‍اری‍خ‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍اش‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ه‍م‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد
 
پدیدآور:
ف‍ت‍وح‍ی‌ ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌
وام‍ق‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۲۶۲-۱۲۰۰ ق‌
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ام‍ی‍رع‍ل‍ی‍ش‍ی‍ر ن‍وائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ش‍ی‍ر ب‍ن‌ ک‍ی‍چ‍ک‍ن‍ه‌،۹۰۶-۸۴۴ ؟ق‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌
ب‍ه‍زادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍اق‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ای‍م‍ان‌، رح‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌
ب‍رق‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
خ‍ل‍ی‍ل‌ ش‍روان‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۷ ؟ق‌
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ام‍ی‍ن‌ اح‍م‍د رازی‌، ق‍رن‌۱۱ ق‌
ج‍ان‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۴۱۳-۳۳۶ ق‌
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
درخ‍ش‍ان‌، م‍ه‍دی‌
زع‍ی‍م‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
ق‍م‍ر رازی‌
ج‍ان‍زاده‌
ج‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
پ‍ارس‍ا
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
ت‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ع‍ل‍م‍ی‌
چ‍اپ‌ ت‍اب‍ان‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍وی‍د
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌
م‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
گلهای جاویدان
معیری ، محمدحسن ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۶۷۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >الفارسی فی اهم ادواره و اشتهر اعلامه
محمدی ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کوی سرخاب تبریز و مقبره الشعراء
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳۲‬,‭‌س۳۶۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای دارالعلم شیراز بخشی از دریای کبیر
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۵۴۳د/‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تذکره میکده
وامق ، محمدعلی ،۱۲۶۲-۱۲۰۰ ق ؛  [تهران ] ما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭و۲۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مردان بزرگ کاشان :شرح احوال و آثار هشتاد تن از دانشمندان ، سخنوران و هنرمندانی که از شهر کاشان برخاسته اند
زعیم ، کورش ؛  ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭ز۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تذکره مرآت الفصاحه
مفید، محمد بن محمد،۴۱۳-۳۳۶ ق ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۷۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سخنوران نامی معاصر ایران
برقعی ، محمدباقر ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۰۹‬,‭‌ب۴۵۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تذکره مجالس النفائس
امیرعلیشیر نوائی ، علیشیر بن کیچکنه ،۹۰۶-۸۴۴ ؟ق ؛  [تهران ] کتابخانه منوچهری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳۰۹‬,‭‌ف‍لا۸۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نزهه المجالس
خلیل شروانی ، جمال الدین ، قرن ۷ ؟ق ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌خ۷۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تذکره منتخب اللطایف
ایمان ، رحیم علیخان ؛  چاپ تابان   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چون سبوی تشنه
یاحقی ، محمدجعفر ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭‌ی۱۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ده مقاله در شعر و ادب
باقرزاده ، علی ، گردآورنده ؛  مشهد کتابستان مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ب۲۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات و ترانه های شورانگیز از شاعران ایران
جانزاده ، علی ، گردآورنده ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ج۱۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هفت اقلیم
امین احمد رازی ، قرن ۱۱ ق ؛  تهران علمی   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شاعران کرمان " ستارگان کرمان "
بهزادی ، حسین ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ب۸۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شاعران زبان پارسی از آغاز تا امروز
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ح۶۸۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان و سخن سرایان همدان
درخشان ، مهدی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭د۴۳۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تذکره لباب الالباب
عوفی ، محمد بن محمد، قرن ۷ ق ؛  [تهران ] قمر رازی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ع۹۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای یزد
فتوحی یزدی ، عباس ؛  تهران کتابفروشی تاریخ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۲۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8