کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۰ ق‌ -.ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍د گ‍وی‍ی‌، داری‍وش‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ت‍ق‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ک‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای دارالعلم شیراز بخشی از دریای کبیر
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۵۴۳د/‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی زندگی و آثار هفت شاعر شیرازی در هفت شهر عشق
نوید گویی ، داریوش ؛  شیراز انتشارات نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ن۸۳۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الاشعار و زبده الافکار( بخش شیراز و نواحی آن )
تقی الدین کاشی ، محمدبن علی ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴۰۹‬,‭‌ت۶۵۵‌خ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک