کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍رخ‍اب‌( ت‍ب‍ری‍ز -)ت‍اری‍خ‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
غ‍ف‍وری‌ س‍ادات‍ی‍ه‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌
ع‍اش‍ق‍ی‌ ع‍ظی‍م‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌
م‍ی‍ران‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ی‍ام‍پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
ن‍ش‍ر س‍ای‍ه‌
طلای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کوی سرخاب تبریز و مقبره الشعراء
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳۲‬,‭‌س۳۶۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سخنوران
خیامپور، عبدالرسول ؛  تبریز ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌خ۹۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تذکره های فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۰۱۶‬,‭‌گ۵۳۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سخنوران
خیامپور، عبدالرسول ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌خ۹۵۸‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تذکره المعاصرین
حزین ، محمدعلی بن ابی طالب ؛  تهران نشر سایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵۰۸‬,‭‌ح۴۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کتابشناسی شعر شاعران ۱۴۲۰-۱۳۰۰ ق :جاودانه
غفوری ساداتیه ، مهدی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۰۹‬,‭‌غ۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تذکره نشتر عشق
عاشقی عظیم آبادی ، حسینقلی خان بن علی خان ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵۰۹‬,‭‌ع۱۸۲‌ت‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران
میرانصاری ، علی ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭‌م۹۲۷‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک