کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌ -.خ‍طب‍ه‌ه‍ا
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌
ب‍اک‌، پ‍رل‌
وای‍ل‍د، اس‍ک‍ار
اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
دوم‍وری‍ه‌، داف‍ن‍ه‌
ب‍رون‍ت‍ه‌، ام‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ه‍رگ‍ان‌
م‍دب‍ر
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ س‍ی‍روس‌
م‍ه‍ت‍اب‌
غ‍زال‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گرامر زبان انگلیسی (مقدماتی -عالی )شامل :دستور زبان فارسی ، دستور کامل زبان انگلیسی با نمونه ها و مثال ها،...
شاهین ، داریوش ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ش۳۲۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل نهج البلاغه علی ( ع )یا سخنان جاویدان
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ق ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ع۸۴۵‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرامر انگلیسی زرین شامل دستور زبان کامل انگلیسی مقدماتی و عالی نمونه ها و مثالهای مختلف جدول افعال بیقاعده و صدها نکته مهم دستوری
شاهین ، داریوش ؛ 
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ش۳۲۱‌گ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده و گدا
تواین ، مارک ، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ ، مستعار ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۴‬,‭‌ت۷۷۳‌ش‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سپیددندان
لندن ، جک ؛  [تهران ] زرین   ،
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ل۶۵۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مادر
باک ، پرل ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۲۴۸‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بلندی های بادخیز( وودرینگ هایتز)
برونته ، امیلی جین ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭‌ب۴۹۷‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دختر عموی من راشل
دوموریه ، دافنه ؛  تهران مدبر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭د۷۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غرور و تعصب
اوستین ، جین ؛  تهران مهرگان   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌غ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصویر دوریان گری
وایلد، اسکار ؛  تهران مهرگان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭و۳۶۹‌ت‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهیان شعر امروز
شاهین ، داریوش ، گردآورنده ؛  [تهران ] مدبر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌ش۳۲۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای برگزیده
شاهین ، داریوش ؛  تهران غزالی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴‬,‭‌ش۳۲۱‌ف‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل گریدید -اگزرسایزیس = SESICREXE DEDARG با تجدید نظر و تصحیح کامل شامل ترجمه و شرح نکات دستوری و حل کامل تمرینات و توضیحات اضافی بر متن کتاب
شاهین ، داریوش ؛  تهران کتابفروشی سیروس   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ش۳۲۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
محمد( ص )پیامبر جاویدان ولادت ...رسالت ...تا ابدیت :به انضمام برگزیده ای از سخنان حکمت آموز رسول خدا( ص )
شاهین ، داریوش ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ش۲۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرواریدهای بی صدف
شاهین ، داریوش ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸‬,‭‌ش۳۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک