کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌لارن‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍ت‍ی‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍س‍م‍ارک‌
 
پدیدآور:
ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌لارن‍س‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غرق نبرد ناو بیسمارک
شایرر، ویلیام لارنس ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۴۵۹۴۲‬,‭‌ش۳۳۴‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک