کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ت‍اری‍خ‌ -ن‍ب‍رد طراب‍ل‍س‌،۱۸۰۵-۱۸۰۱
خ‍دا -ن‍ام‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍س‍ب‍ت‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌.
ب‍ده‍ی‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ن‍ج‍وم‌ -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ک‍لام‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ی‍ون‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ن‍ظری‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۳۳۰ - ۵۵۸ ق‌.م‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اق‍ت‍ص‍اد -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍اس‍ان‍ی‍ان‌،۶۵۱-۲۲۶ م‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وک‍ون‍ی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر گ‍ری‍گ‍وروی‍چ‌
ب‍رت‌، ادوی‍ن‌ آرت‍ور
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۱۷۵ - ق‌
س‍م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
ه‍وگ‌، ج‍ان‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ک‍ارم‍اروف‌، وی‍ک‍ت‍ورن‍وی‍وی‍چ‌
م‍ی‍ن‍ی‌، پ‍ی‍رو .و
ج‍ورج‌، س‍وزان‌
ع‍اص‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍ل‍وت‍ارک‌،۴۶ ؟-۱۲۰؟
ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د
ع‍ت‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار،- ۴۲۷ق‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ف‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ف‍ض‍ل‌
ف‍ورس‍ت‍ر، س‍س‍ی‍ل‌ اس‍ک‍ات‌
اب‍ن‌ اخ‍وه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۲۹-۶۴۸ ق‌
ب‍ودون‌، ری‍م‍ون‌
اف‍لاطون‌
دان‍دام‍ای‍ف‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
لیرشاه
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گاهنامه تطبیقی سه هزارساله :تطبیق تاریخهای ایرانی و هجری قمری و میلادی
بیرشک ، احمد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ب۹۳۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ( قرن ششم قبل از میلاد)
داندامایف ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جمهور
افلاطون ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح
سمعانی ، احمدبن منصور ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۲‬,‭‌س۷۳۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جامعه شناسی
بودون ، ریمون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌ب۷۵۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سبک هنر معماری در سرزمینهای اسلامی
هوگ ، جان ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۲۳‬,‭۳‬,‭‌ه۸۵۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جهان سحرآسای نجوم
کارماروف ، ویکتورنویویچ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۵۲۰‬,‭‌ک۲۶۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و اقتصاد
مینی ، پیرو .و ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱‬,‭‌م۹۹۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرات الاکوان ( تحریر شرح هدایه ملاصدرا شیرازی )
حسینی ، احمد بن محمد،۱۱۷۵ - ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ح۵۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه در جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭آ۴۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قاموس البحرین ( :متن کلامی فارسی تالیف به سال ۸۱۴ ق )
مفتی ، محمد بن ابی الفضل ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۴‬,‭‌م۶۹۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژگان گزیده زبانشناسی
عاصی ، مصطفی ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۰۳‬,‭‌ع۱۹۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تمدن ایران ساسانی :
لوکونین ، ولادیمیر گریگورویچ ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۳‬,‭‌ل۷۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حیات مردان نامی
پلوتارک ،۴۶ ؟-۱۲۰؟ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۳۸‬,‭‌پ۵۱۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تاریخ یمینی بانضمام خاتمه یمینی یا حوادث ایام ( در سال ۶۰۳ هجری قمری )
عتبی ، محمد بن عبدالجبار،- ۴۲۷ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵‬,‭‌ع۴۴۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهزنان دریایی
فورستر، سسیل اسکات ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۴۷‬,‭‌ف۸۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آئین شهرداری در قرن هفتم هجری =( معالم القربه فی احکام الحسبه )
ابن اخوه ، محمد بن محمد، ۷۲۹-۶۴۸ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۵۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین
برت ، ادوین آرتور ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۱۰‬,‭‌ب۴۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
وام ، دام توسعه نیافتگی
جورج ، سوزان ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۳۴۳۵۰۹۱۷۲۴‬,‭،‌ج۸۳۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7