کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ اف‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍از
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ورزش‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
داروه‍ا -ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ اف‍س‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ اف‍س‍ت‌ "س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌"
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نماز، ترجمه الصلوه
فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ؛  تهران شرکت سهامی افست   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۵۳‬,‭‌ف۹۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و عوارض ناشی از دارو
شرکت افست "سهامی عام "   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۲‬,‭‌ب۹۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان
تهران شرکت سهامی افست   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۹۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
دانش ورزش
تهران شرکت سهامی افست   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۲۵۸د ،۰۵ / ،۷۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک