کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر
ه‍ی‍زن‍رگ‌، ورن‍ر
پ‍روی‍ز، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‌ ای‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و فلسفه
هیزنرگ ، ورنر ؛  تهران شرکت چاپ و انتشارات علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۱‬,‭‌ه۹۴۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المنهج =منهج >فی الشعر القدیم و الحدیث
شعار، جعفر ؛  تهران شرکت چاپ و انتشارات علمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ش۴۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قیام ایرانیان در راه تجدید مجد و عظمت ایران
پرویز، عباس ؛  شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران . موسسه مطبوعاتی علمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۲‬,‭‌پ۳۹۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک