کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ الاح‍ن‍ف‌، - ۱۹۲ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍رزدق‌، ه‍م‍ام‌ ب‍ن‌ غ‍ال‍ب‌، ۱۹ - ۱۱۰ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ذوال‍رم‍ه‌، غ‍ی‍لان‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ب‍ه‌، ۷۷ - ۱۱۷ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍رزدق‌، ه‍م‍ام‌ ب‍ن‌ غ‍ال‍ب‌، ۱۹ - ۱۱۰ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ک‍وف‍ه‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ک‍م‍ی‍ت‌ ب‍ن‌ زی‍د، ۶۰ - ۱۲۶ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍رزدق‌، ه‍م‍ام‌ ب‍ن‌ غ‍ال‍ب‌، ۱۹- ۱۱۰ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍ون‍واس‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ان‍ی‌،۱۴۵ ؟ - ۱۹۶ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اب‍ون‍واس‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ان‍ی‌،۱۴۵ ؟ - ۱۹۶ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ی‍دح‍م‍ی‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۰۵ - ۱۷۳ ق‌ -.ق‍ص‍ی‍ده‌ ع‍ی‍ن‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ی‍دح‍م‍ی‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۷۳- ۱۰۵ ؟ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ی‍دح‍م‍ی‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۰۵ - ۱۷۳ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ب‍اس‍ه‌، ع‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ م‍ه‍دی‌، ۱۶۰ - ۲۱۰ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍رزدق‌، ه‍م‍ام‌ ب‍ن‌ غ‍ال‍ب‌
م‍لااب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍زت‌
خ‍ل‍ی‍ف‌، ی‍وس‍ف‌
اب‍وزی‍د، س‍ام‍ی‌ ی‍وس‍ف‌
م‍ح‍م‍دض‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍س‍ت‍ار
ح‍اوی‌، ای‍ل‍ی‍ا س‍ل‍ی‍م‌
ج‍دی‍ت‍اوی‌، ه‍ی‍ث‍م‌ م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍طاوع‌، وف‍اء
ع‍ث‍م‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
اب‍وزی‍د، ع‍ص‍ام‌ ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ص‍ف‌
ع‍ج‍ی‍ل‍ی‌، ک‍م‍ال‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ع‍ال‍م‌ ش‍اه‌
غ‍ف‍ار، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ش‍ری‍ف‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ن‍اص‍رح‍س‍ن‌
زه‍ران‍ی‌، ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د
ج‍لال‌، اش‍رف‌ ف‍وزی‌
 
ناشر:
دارال‍ق‍اری‌: ال‍خ‍ض‍راء
دار غ‍ری‍ب‌
س‍ب‍ز
دارال‍ی‍ازوری‌
ال‍دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌
دارغ‍ری‍ب‌
م‍ک‍ت‍ب‌ ب‍ی‍داران‌
دار ال‍ک‍ات‍ب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍م‍خ‍ت‍ار
م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍ورس‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
دارال‍م‍س‍ی‍ره‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاداب‌
ش‍رک‍ه‌ دارالارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حیاه الشعر فی الکوفه الی نهایه القرن الثانی للهجره
خلیف ، یوسف ؛  قاهره دار الکاتب العربی للطباعه و النشر   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌خ۶۹۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الفرزدق
فرزدق ، همام بن غالب ؛  بیروت شرکه دارالارقم بن ابی الارقم   ، ۱۴۱۸ه = ۱۹۹۷م =۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ف۴۹۹د،/‌شط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرزدق
شریفی نیا، محمدرضا ؛  تهران سبز   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ف۴۹۹د،/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح دیوان الفرزدق
حاوی ، ایلیا سلیم ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ف۴۹۹د،/‌ش‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شعر المراه فی العصر العباسی دراسه تاریخیه تحلیلیه فنیه
عثمان ، عبدالفتاح ؛  قاهره دارغریب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ع۴۵۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امیرالمومنین فی شعر السید الحمیری
غفار، عبدالرسول ؛  بیروت دارالقاری : الخضراء   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌س۹۱۳/‌س‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شعر ابی نواس :قراءه اسلوبیه
محمد، عبدالناصرحسن ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴،/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<البناء = بناء>الدرامی فی القصیده العباسیه من بشاربن برد الی المتنبی
جدیتاوی ، هیثم محمدقاسم ؛  عمان دارالیازوری   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ج۳۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شعر الزهد فی العصر العباسی ( من قیام دوله بنی بویه سنه ۳۳۴ ه حتی سقوط بغداد سنه ۶۵۶ ه )
محمدضیف ، عبدالستار ؛  قاهره المختار   ، ۱۴۲۶ه = ۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۰۹،/۷۱۳۴‬,‭‌م۳۴۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المخالفات = مخالفات >النحویه فی الشعر الکمیت بن زید الاسدی
ابوزید، عصام عبدالمنصف ؛  قاهره دار غریب   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ک۷۲۳،/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بدیع التراکیب فی شعر ابی نواس
جلال ، اشرف فوزی ؛  اسکندریه موسسه حورس الدولیه   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۹۴د،/‌ن‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دراسه اسلوبیه فی شعر العباس بن الاحنف - ...( ۱۹۲ ه = - ... ۸۰۹ م )
اسماعیل ، امیرالدین عالم شاه ؛  قاهره مکتبه الاداب   ، ۱۴۲۹ق = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ع۲۷۵،/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الموروث = موروث >الشعبی فی التراث الشعری فی العصر العباسی الاول
مطاوع ، وفاء ؛  اسکندریه منشاه المعارف   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌م۶۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >العباسی :الشعر
ابوزید، سامی یوسف ؛  عمان دارالمسیره   ، ۱۴۳۲ق = ۲۰۱۱ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۸۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علیه بنت المهدی :حیاتها و شعرها
عجیلی ، کمال عبدالرزاق ؛  بیروت الدارالعربیه للموسوعات   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ع۲۹۷/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<اللغه = لغه >الکونیه فی جمالیات الفکر الشعری فی بائیه ذی الرمه
زهرانی ، صالح بن سعید ؛  مکه جامعه ام القری   ، ۱۴۲۳ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭ذ۹۶،/‌نز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سروش غدیر :ترجمه قصیده عینیه سیدالشعراء اسماعیل بن محمد حمیری متوفی ۱۷۴ هجری قمری
طباطبائی بیدگلی ، عبدالباقی بن محمدتقی ؛  آران و بیدگل مکتب بیداران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌س۹۱۳‌ق،/‌ن طر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه ، شرح و تحلیل علویات سید حمیری
ملاابراهیمی ، عزت ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌س۹۱۳،/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک