کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ن‌ خ‍ف‍اج‍ه‌، اب‍راه‍ی‍م‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ف‍ت‍ح‌، ۴۵۰ - ۵۳۳ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍ن‌ ق‍ی‍س‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ن‍ص‍ر، ۴۷۸ - ۵۴۸ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۵۳۰ ؟ - ۶۱۴ ؟ ق‌ -.ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
 
پدیدآور:
راون‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍م‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ت‍ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍اس‍ی‍ن‌
ن‍ورال‍دی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ ح‍م‍دی‍س‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ارب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر
ه‍لال‌، م‍ح‍م‍د غ‍ن‍ی‍م‍ی‌
 
ناشر:
دار ص‍ادر
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍م‍ج‍ل‍س‌
ال‍م‍خ‍ت‍ار
ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اح‌ ال‍وطن‍ی‍ه‌
ن‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل اله الحسنی الراوندی القاسانی
راوندی کاشانی ، فضل الله بن علی ؛  [تهران ] مطبعه المجلس   ، ۱۳۷۴ق =۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭ر۲۸۶د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن عربی
ابن عربی ، محمد بن علی ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷د‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابن خفاجه شاعر شرق الاندلس
نورالدین ، حسن محمد ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۲/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الزمخشری
زمخشری ، محمودبن عمر ؛  قاهره المختار   ، ۱۴۲۵ه = ۲۰۰۴ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭ز۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الصوره = صوره >الفنیه فی شعر ابن القیسرانی :عناصر التشکیل و الابداع
سلمان ، حسام تحسین یاسین ؛  نابلس جامعه النجاح الوطنیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ق۹۶۸،/‌ن‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن حمدیس
ابن حمدیس ، عبدالجباربن ابی بکر ؛  بیروت دار صادر   ، ۱۴۳۳ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۲د‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی :پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه
هلال ، محمد غنیمی ؛  تهران نی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹‌ل،/‌ن‌ه‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک