کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرف‍ه‌ ب‍ن‌ ال‍ع‍ب‍د، ق‍رن‌۱ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ف‍ض‍ل‌ ض‍ب‍ی‌، م‍ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۱۶۸ -دی‍وان‌ م‍ف‍ض‍ل‌ -ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زه‍ی‍ر ب‍ن‌ اب‍ی‌س‍ل‍م‍ی‌، - ۱۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -م‍ع‍ل‍ق‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍اب‍غ‍ه‌ ذب‍ی‍ان‍ی‌، زی‍اد ب‍ن‌ م‍ع‍اوی‍ه‌ -۱۸ ؟ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ام‍روال‍ق‍ی‍س‌، ۸۰ - ۱۳۰ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ح‍وف‍ی‌، اح‍م‍د م‍ح‍م‍د
ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ب‍وری‌، م‍ن‍ذر
م‍س‍ک‍ی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ل‌، اح‍م‍د م‍ح‍م‍ود
خ‍طی‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۰۲-۴۲۱ ق‌
اس‍د، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
اب‍وم‍وس‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ح‍س‌، ث‍ری‍ا ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
ج‍ب‍وری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ وه‍ی‍ب‌
زه‍ی‍ر ب‍ن‌ اب‍ی‌س‍ل‍م‍ی‌،- ۱۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌
ع‍ش‍م‍اوی‌، م‍ح‍م‍د زک‍ی‌
ام‍روال‍ق‍ی‍س‌
ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍د، ش‍ارح‌
ج‍ه‍اد، ه‍لال‌
ع‍ل‍ی‌، اح‍م‍دم‍ح‍م‍د
اع‍ل‍م‌ ش‍ن‍ت‍م‍ری‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ش‍ع‍ی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارالارق‍م‌
دارال‍ح‍دی‍ث‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ وه‍ب‍ه‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ف‍ی‍ص‍ل‍ی‍ه‌
دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍اری‍ون‍س‌
ال‍م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ ال‍غ‍رب‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
وزاره‌ الاع‍لام‌
دار ال‍ش‍روق‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ال‍وح‍ده‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الکنایه =کنایه >اسالیبها و مواقعها فی الشعر الجاهلی
امین ، محمد حسن علی ؛  بیروت المکتبه الفیصلیه   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۲۷۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه
اسد، ناصرالدین ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۵۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الخطاب =خطاب >الشعری الجاهلی رویه جدیده
مسکین ، حسین ؛  بیروت المرکز الثقافی الغربی   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌م۵۸۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح المعلقات العشر المذهبات
خطیب تبریزی ، یحیی بن علی ، ۵۰۲-۴۲۱ ق ؛  بیروت دارالارقم   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌م۶۷۲‌ش/‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر = شعر >الجاهلی خصایصه و فنونه
جبوری ، یحیی وهیب ؛  بنغازی جامعه قاریونس   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۲۹۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معلقه زهیر فی ضوء نظریه النظم
علی ، احمدمحمد ؛  القاهره دارالحدیث   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭ز۸۱‌م،/‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اشعار الشعراء السته الجاهلیین اختیارات من الشعر الجاهلی المختار من شعر : امری القیس ....
اعلم شنتمری ، یوسف بن سلیمان ؛  بیروت دار الکتب العلمیه   ، ۲۰۰۱م =۱۴۲۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<النابغه =نابغه >الذبیانی مع دراسه للقصیده العربیه فی الجاهلیه
عشماوی ، محمد زکی ؛  القاهره دار الشروق   ، ۱۴۱۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ن۱۱۴/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی
زهیر بن ابی سلمی ،- ۱۳قبل از هجرت ؛  بیروت دارالمکتبه الحیاه   ، ۱۹۸۶=۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭ز۸۱د/‌ش‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان المفضلیات
حمود، محمد ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۹۸=۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌م۶۹۸د،/‌ش‌حد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان طرفه بن العبد
حمود، محمد، شارح ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۹۵=۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭ط۵۴۴د/‌ش‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امرو القیس
امروالقیس ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۹۵=۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۷۸۴د/‌ش‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فی النقد الجمالی رویه فی الشعر الجاهلی
خلیل ، احمد محمود ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌خ۶۹۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایام العرب و اثرها فی الشعر الجاهلی
جبوری ، منذر ؛  بغداد وزاره الاعلام   ، ۱۹۷۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۲۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه =حیاه >العربیه من الشعر الجاهلی
حوفی ، احمد محمد ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ح ۹۲۴ ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه القصیده العربیه فی العصر الجاهلی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ع۶۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دفاع فی طریق المعلقه و طرفه بن العبد
ملحس ، ثریا عبدالفتاح ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱‬,‭‌م۷۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الایجابیه = ایجابیه >و السلبیه فی الشعر العربی بین الجاهلیه و الاسلام
شعیبی ، علی ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ش۵۲۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر = شعر>الجاهلی دراسه فی منازع الشعراء
ابوموسی ، محمد محمد ؛  قاهره مکتبه وهبه   ، ۱۴۲۹ق . =۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جمالیات الشعر العربی :دراسه فی فلسفه الجمال فی الوعی الشعری الجاهلی
جهاد، هلال ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۸۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3