کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د،۱۳۷۹-۱۳۰۴ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ش‍رف‌ آزاد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ارژن‍گ‍ی‌، رس‍ام‌
اخ‍وان‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ه‍دی‌
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ف‍دری‌، ح‍س‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ره‍ب‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
رن‍گ‍ی‍ن‌
م‍رواری‍د
ب‍رگ‌ ن‍ف‍ی‍س‌
ن‍ش‍ر روای‍ت‌
زوار
ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ آرس‍ت‌
ج‍وان‍ه‌
آب‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه اشعار خلیل الله خلیلی
خلیلی ، خلیل الله ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌خ۷۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده یی از شعرها و نوشته های محمد حقوقی
حقوقی ، محمد ؛  تهران جوانه   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۶۷۷/‌بآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گلواژه ۱۵
تهران برگ نفیس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌گ۶۳۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قصیده بلند باد
مشرف آزاد تهرانی ، محمود ؛  تهران آبان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۵۷۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیرون پنجره باد است
صفدری ، حسن ؛  [تهران ] شرکت فرهنگی هنری آرست   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۶۹۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیات :سایه عمر -آزاده -ره آورد -ترانه ها -طنزهای سیاسی اجتماعی
معیری ، محمدحسن ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹/‌ی‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خانه
اخوان لنگرودی ، مهدی ؛  تهران نشر روایت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۳۱۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترانه های بی هنگام
رهبریان ، محمدرضا ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۲۱۳/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات معاصر ایران با گزیده ای از شعر و داستان معاصر
ده بزرگی ، غلامحسین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭د۸۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان رسام ارژنگی
ارژنگی ، رسام ؛  تهران رنگین   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۳۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک