کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍س‍ی‍ر
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
اوح‍دال‍دی‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍ام‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ف‍خ‍ر، - ۶۳۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ ق‌ -.ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌ -.ع‍ش‍ق‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ق‌ -.ب‍وس‍ت‍ان‌ -ک‍ش‍ف‌ الاب‍ی‍ات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۷ ق‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اع‍ت‍م‍ادزاده‌، م‍ح‍م‍ود
زن‍ج‍ان‍ی‌، ب‍رات‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌
ه‍اش‍م‌پ‍ورس‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌
م‍وح‍د، ض‍ی‍اء
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌
س‍ب‍زواری‌، ه‍ادی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
س‍ل‍طان‌ ول‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۱۲-۶۲۳ ق‌
ب‍ای‍رام‌، م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ ق‌
ح‍س‍ن‌ ل‍ی‌، ک‍اووس‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر طل‍وع‌
ن‍ش‍ر ج‍ام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ارس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌: م‍رک‍ز س‍ع‍دی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زوار
ق‍دی‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌
پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
طرح‌ ن‍و
ت‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
س‍ع‍دی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بوستان
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ ق ؛  تهران انتشارات بین المللی الهدی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح مثنوی
سبزواری ، هادی بن محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م،/‌ش‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی ( مولوی )
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد،۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران سعدی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۷۱ال‍ف‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات و قصاید سعدی ، نظم ۵ بخش ۲( : رشته ادبیات فارسی )
انوری ، حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹‌غو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سعدی
موحد، ضیاء ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌س‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بر دریاکنار مثنوی
اعتمادزاده ، محمود ؛  نشر جامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ف‍لا‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عشق در مثنوی معنوی همراه با پژوهشی در شعر فارسی
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده داستانهای مثنوی
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م،/‌ب‌ق‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل و اصیل مثنوی معنوی ، مطابق نسخه مشهور و معتبر تصحیح نیکلسون
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌مآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۷۵ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به رومی
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌پو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکتب شمس
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق ؛  [تهران ] نشر علم   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌ش،/‌ب ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کشف الابیات بوستان و گلستان سعدی
زنجانی ، برات ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ب/‌فز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مولوی دیگر
سلطان ولد، محمد بن محمد، ۷۱۲-۶۲۳ ق ؛  کتابخانه سنائی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۶۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منتخبی ارزشمند از کلیات دیوان مولانا شمس تبریزی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران نشر طلوع   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌ش/‌ب‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی ( نظم ۵ بخش ۱)
انوری ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اوحدالدین کرمانی و حرکت اوحدیه
بایرام ، میکائیل ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۹۲۳،/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سعدی پژوهشی ۱۳۷۵- ۱۳۰۰
حسن لی ، کاووس ؛  شیراز بنیاد فارس شناسی : مرکز سعدی شناسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۱۳۱ف‍ا/۸‬,‭‌س۵۵۴/‌ک‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی
هاشم پورسبحانی ، توفیق ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ه۲۴۶‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9