کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -ش‍ع‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ف‍ارس‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ش‍ع‍ر
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍اش‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
وام‍ق‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۲۶۲-۱۲۰۰ ق‌
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ام‍ی‍رع‍ل‍ی‍ش‍ی‍ر ن‍وائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ش‍ی‍ر ب‍ن‌ ک‍ی‍چ‍ک‍ن‍ه‌،۹۰۶-۸۴۴ ؟ق‌
ن‍واب‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ق‍رن‌۱۳ ق‌
ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ب‍رق‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ح‍اک‍م‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
خ‍ل‍ی‍ل‌ ش‍روان‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۷ ؟ق‌
م‍ح‍ق‍ق‌، ج‍واد، گ‍ردآورن‍ده‌
اخ‍گ‍ر، اری‍ب‌
م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۴۱۳-۳۳۶ ق‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، رن‍ج‍ب‍ر
م‍وس‍وی‌ ، رح‍م‍ت‌
ب‍ص‍اری‌، طل‍ع‍ت‌
زع‍ی‍م‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
رز
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍اج‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍وی‍د
م‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌
ح‍دی‍ث‌
ه‍ج‍رت‌
پ‍اژن‍گ‌
ن‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرار خلقت
اخگر، اریب ؛  [تهران ] [۱۳۱۵]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ف‍لا۳۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ای آفریدگار (مجموعه شعر)
محقق ، جواد، گردآورنده ؛  قم هجرت   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌م۳۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تذکره دلگشا
نواب شیرازی ، علی اکبر، قرن ۱۳ ق ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵۰۹‬,‭‌ن۶۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای دارالعلم شیراز بخشی از دریای کبیر
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۵۴۳د/‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تذکره میکده
وامق ، محمدعلی ،۱۲۶۲-۱۲۰۰ ق ؛  [تهران ] ما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭و۲۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۱۴= چهارده >ماه شب چهارده
قائمی ، محمدجواد ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۵۱‬,‭‌ق۳۵۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساقه های سبز قنوت ، گزینه شعر نماز
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌س۱۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الرثاء=رثاء>
[ تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۵۱‬,‭ر۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شعر جوان
تهران حدیث   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌ش۵۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گو
بصاری ، طلعت ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ب۵۷۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدح آفتاب
گل محمدی ، رنجبر ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌گ۶۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مردان بزرگ کاشان :شرح احوال و آثار هشتاد تن از دانشمندان ، سخنوران و هنرمندانی که از شهر کاشان برخاسته اند
زعیم ، کورش ؛  ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭ز۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مضامین مشترک در شعر فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌گ۵۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادبیات فارسی
حاکمی ، اسماعیل ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ح۲۲۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باران رحمت ، برگزیده ابیات شاعران گذشته و معاصر
موسوی ، رحمت ؛  [تهران ] سازمان چاپ و انتشارات حاج محمدعلی علمی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌م۸۴۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تذکره مرآت الفصاحه
مفید، محمد بن محمد،۴۱۳-۳۳۶ ق ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۷۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سخنوران نامی معاصر ایران
برقعی ، محمدباقر ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۰۹‬,‭‌ب۴۵۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تذکره مجالس النفائس
امیرعلیشیر نوائی ، علیشیر بن کیچکنه ،۹۰۶-۸۴۴ ؟ق ؛  [تهران ] کتابخانه منوچهری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳۰۹‬,‭‌ف‍لا۸۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدایح و مراثی آل محمد(ص )، مجموعه زیبا و جانسوز از شعراء بنام و معاصر ایران در مدایح و مراثی اهل بیت علیهم السلام بضمیمه ای از سرودهای اسلامی
تنکابنی ، ضیاءالدین ؛  قم ناصر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌ت۷۵۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نزهه المجالس
خلیل شروانی ، جمال الدین ، قرن ۷ ؟ق ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌خ۷۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9