کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍ری‍ار دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
 
ناشر:
ش‍ه‍ری‍ار دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزردگان
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران شهریار دنیای کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲آ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک