کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍ران‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌( ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌،۹۴-۳۸ ق‌.
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
زی‍ن‍ب‌( س‌)، ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)،۶۲-۶ ق‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ -.خ‍طب‍ه‌ ه‍ا
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا ۱۳۲ ق‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ان‍وری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۵۸۵؟ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۹-۱۲۸۱
ک‍لام‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ ق‌
زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ق‍اف‍ی‍ه‌
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را( س‌)، ۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ ق‌.
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۲۹۶ - گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ه‍ری‌ب‍اف‌، ج‍ع‍ف‍ر
اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر،- ۱۱۸۰؟ق‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌
ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌
س‍پ‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۷-۱۲۱۶ ق‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۱۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
وات‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ر و ت‍رب‍ی‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ام‍ام‍ت‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
رس‍ال‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ه‍ض‍ت‌ زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ع‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دره نادره : تاریخ عصر نادرشاه
استرآبادی ، محمدمهدی بن محمدنصیر،- ۱۱۸۰؟ق ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭‌ف‍لا۴۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی علی بن الحسین ( ع )
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، [۱۳۶۵]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۴‬,‭‌ش۸۶۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و کلام اسلامی
وات ، ویلیام مونتگمری ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱‬,‭و۱۱۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محمد از ولادت تا وفات
شریعتی ، علی ؛  نشر امامت   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ش۴۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قیام حسین علیه السلام
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۴‬,‭‌ش۸۶۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸- ۱۳۷۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ع۸۴۵‌ن،/‌ت‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹- ۱۳۸۳ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۴‬,‭‌ش۸۶۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی فاطمه زهرا( س )
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۶- ۱۳۷۹ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷۳‬,‭‌ش۸۶۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیر زن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام
بنت الشاطی ، عایشه ؛  [تهران ] نشر مشعر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷۴‬,‭‌ب۶۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرح لغات و مشکلات دیوان انوری
شهیدی ، جعفر ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۸۹۹د،/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح مثنوی
شهیدی ، جعفر ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م،/‌ش‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
براهین العجم
سپهر، محمدتقی ، ۱۲۹۷-۱۲۱۶ ق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌س۳۲۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از دیروز تا امروز" :مجموعه مقاله ها"
شهیدی ، جعفر ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ش۸۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه علامه امینی
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۶ - گردآورنده ؛  قم رسالت   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌ش۸۶۸‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم :زندگی ، کسب و کار...
شهری باف ، جعفر ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲‬,‭‌ش۸۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی از تاریخ اسلام
شهیدی ، جعفر ؛  [تهران ] نهضت زنان مسلمان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ش۸۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱۰۱‬,‭‌ش۸۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب بزرگ [ علی علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش ]
حسین ، طه ؛  تهران علی اکبر علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭‌ح۵۶۲‌ف‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از خود بیگانه ایم بحث و نظر پیرامون زبان فارسی با حرفهایی از دکتر سید جعفر شهیدی ...
اسماعیلی ، امیر، ۱۳۱۹ - ، گردآورنده ؛  تهران هنر و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه :فرهنگ متوسط دهخدا
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭د۸۳۵‌ل‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2