کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍چ‍ارد دوم‌، ش‍اه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌،۱۴۰۰-۱۳۶۷ م‌ -.ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ه‍ن‍ری‌ چ‍ه‍ارم‌، ش‍اه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ۱۳۶۷ - ۱۴۱۳ -- ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌dnalgnE fo gniK ,VI yrneH
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۱۶
 
پدیدآور:
ل‍م‍ب‌، چ‍ارل‍ز
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ پ‍روی‍ن‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍ان‍ه‌ اس‍ف‍ار
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
اک‍ب‍ات‍ان‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
س‍روش‌
طرح‌ ن‍و
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
آس‍ی‍ا
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
لیرشاه
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کما تحبها انت
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ک‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هر طور که بخواهید
شکسپیر، ویلیام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌هد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماساه کوریولانوس
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مکبث
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت دار الکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اتللو
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران نشر اندیشه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی ریچارد دوم
شکسپیر، ویلیام ؛  فرهنگ خانه اسفار   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی مکبث
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۱-۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قصه های شکسپیر
لمب ، چارلز ؛  [تهران ] طرح نو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ق‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکبث
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌مآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نخستین بخش شاه هنری چهارم
شکسپیر، ویلیام ؛  [تهران ؟] اکباتان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هملت
شکسپیر، ویلیام ؛  [تهران ] بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ه‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اتللو :داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پنج حکایت
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران بنگاه پروین   ، ۱۳۲۱
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی قیصر، نمایشنامه در پنج پرده
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تیمون آنتی
شکسپیر، ویلیام ؛  [تهران ] آسیا   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رومئو و ژولیت ( رومیو و جولیت )
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۵-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شب دوازدهم یا آنچه شما بخواهید کمدی در ۵ پرده
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران سروش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طوفان
شکسپیر، ویلیام ؛  [تهران ] نشر اندیشه   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3