کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ی‌ ری‍ا، ب‍رات‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ار، ج‍ودی‌ اف‌
ش‍اه‍ی‍ده‌، ف‍ره‍اد
آرت‍اح‍اج‍ی‌ زاده‌ دری‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
م‍درس‍ه‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موفقیت از طریق بکارگیری استانداردها :ایجاد ارتباط بین برنامه درسی ارزشیابی و برنامه ریزی عملیاتی
کار، جودی اف ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌ک۱۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی ( مطالعه تطبیقی )
شیخ الاسلامی ، عباس ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۶۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جرایم افترا و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه
بی ریا، براتعلی ؛  مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۴۱۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
چگونگی شکل گیری وادا و تاثیر آن در ایجاد یک استراتژی ضد دوپینگ در ایران
آرتاحاجی زاده دریانی ، امیر ؛  مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴۲۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده شناسی :نقش بزه دیده در ارتکاب جرم و تعیین کیفر
شاهیده ، فرهاد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۸۸‬,‭‌ش۳۱۸‌ب‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تعدد جرم :نظریه ها و رویه ها
شیخ الاسلامی ، عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭‌ش۸۹۵‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مفاهیم علوم جنایی
حسینی ، مرتضی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ح۵۷۷‌چ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک