کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌
اطلاع‍ات‌ (روزن‍ام‍ه‌ - )ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ا -ش‍ی‍راز
طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -ای‍ران‌ -ش‍ی‍راز
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
اق‍ت‍ص‍اد
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز -پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍راف‍ی‍ک‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز -ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷ - ب‍ازس‍ازی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
روزب‍ه‍ان‌ ب‍ق‍ل‍ی‌، روزب‍ه‍ان‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ن‍ص‍ر،۵۵۲ ق‌؟-۶۰۶ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ام‍داد، ح‍س‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز .دف‍ت‍ر م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍واب‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ق‍رن‌۱۳ ق‌
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
آب‍رام‍س‍ون‌، ج‌.ه‍.
رون‍ق‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ارش‍اد
گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۶۶ : ش‍ی‍راز)
ه‍ی‍ک‍س‌، ج‍ان‌
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر
س‍رف‍راز، ل‍ی‍لا
طاووس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ا ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
هند در یک نگاه مردم شناسی تاریخ شناسی هندوستان تاریخ مذهب هندو .پیدایی جهان هستی . سرودهای ودا .نوشته های اوپانیشادی .مکتبهای فلسفی هند
جلالی نائینی ، محمدرضا ؛  تهران شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭‌ج۴۵۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین گردهمایی دانشگاه شیراز پیرامون نقش پژوهش در بازسازی
گردهمایی نقش پژوهش در بازسازی مناطق جنگزده ( دومین :۱۳۶۶ : شیراز) ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳‬,‭‌گ۳۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انجمن های ادبی شیراز( از اواخر قرن دهم تا به امروز)
امداد، حسن ؛  [تهران ] شیراز ما نوید شیراز   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۵۵۶۳۲۲،/۰۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۷۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره دلگشا
نواب شیرازی ، علی اکبر، قرن ۱۳ ق ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵۰۹‬,‭‌ن۶۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای دارالعلم شیراز بخشی از دریای کبیر
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۵۴۳د/‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترافیک در تهران و سایر شهرهای ایران ، هزینه و راه حل
رونقی ، حسنعلی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۸۸‬,‭۳۱۰۹۵۵‬,‭ر۸۵۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های دانشگاه شیراز
شیراز کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۱۵‬,‭۵۵۷۲۰۷۵‬,‭‌چ۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی
آبرامسون ، ج .ه. ؛  سیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۰۷۲‬,‭آ۱۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سلطان العشاق
افراسیابی ، غلامرضا ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌ع۹۹۲/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرز پرگهر نامگانی استاد علی سامی ۲۸ مقاله در زمینه های :باستانشناسی ، فرهنگ ، ادب ، تاریخ و هنر ایران
طاووسی ، محمود ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲۰۸‬,‭ط۲۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نمایه روزنامه اطلاعات
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۵‬,‭‌ن۶۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه
یارمحمدی ، لطف الله ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭‌ی۱۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی
میر، محمدتقی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭ر۷۹۸/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اعجازقرآن :تحلیل آماری حروف مقطعه
خلیفه ، ارشاد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز .دفتر معاونت پژوهشی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵۶۳۲۲‬,‭د۲۵۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هر طور که بخواهید
شکسپیر، ویلیام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌هد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اساتید دانشگاه شیراز
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۲۰۹۵۵۶۳۲‬,‭آ۵۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول زمین شناسی ایزوتوپی
فار، گونتر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۵۱‬,‭‌ف۱۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش سازمانهای پولی و مالی بین المللی در مالیه بین الملل
سرفراز، لیلا ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۱۵‬,‭‌س۴۶۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ای درباره تاریخ اقتصاد
هیکس ، جان ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭‌ه۹۵۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9