کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍وب‍خ‍ت‍ی‍ان‌
م‍ح‍دث‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ه‍ی‍دان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ق‍ی‍ه‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ف‍س‍ران‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍دی‍ث‌ -ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌
ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ دوم‌،۵۰-۳ ق‌
 
پدیدآور:
خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ص‍در، ح‍س‍ن‌
طی‍ار م‍راغ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌ ال‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ق‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ع‍ارف‌
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌خ‍ان‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍وال‍ف‍رج‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۳۵۶-۲۸۴ ق‌
خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌،۱۳۱۳-۱۲۲۶ ق‌
ح‍س‍ون‌، م‍ح‍م‍د
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌
اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌
ق‍رن‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
م‍وح‍د اب‍طح‍ی‌، ح‍ج‍ت‌
ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ص‍دوق‌
طه‍وری‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ن‍وی‍د اس‍لام‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ن‍ج‍ف‍ی‌
الاع‍ل‍م‍ی‌
اس‍وه‌ (ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍م‍ن‍ظم‍ه‌ ال‍ح‍ج‌ و الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍وون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌)
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ دوی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد م‍ی‍لاد ش‍ی‍خ‌ اع‍ظم‌ ان‍ص‍اری‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
ال‍دارالاس‍لام‍ی‍ه‌
دارالاض‍واء
م‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ص‍ادق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍وف‍اء
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
اعلام النساء المومنات
حسون ، محمد ؛  [تهران ] اسوه (التابعه لمنظمه الحج و الاوقاف و الشوون الخیریه )   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷‬,‭‌ح۵۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاسیس الشیعه لعلوم الاسلامی
صدر، حسن ؛  طهران الاعلمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ص۴۷۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبقات اعلام الشیعه :الکواکب المنتشره فی القرن الثانی بعد العشره
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۶۶‬,‭آ۶۴۲ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طبقات مفسران شیعه
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  قم دفتر نشر نوید اسلام   ، ۱۳۷۱،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲‬,‭‌ع۷۴۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم
ابن بابویه الرازی ، علی بن عبیدالله ؛  بیروت دارالاضواء   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاتل الطالبین
ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ،۳۵۶-۲۸۴ ق ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۸‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌م‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تذکره علمای امامیه پاکستان
نقوی ، حسین عارف ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
خوانساری ، محمدباقر بن زین العابدین ،۱۳۱۳-۱۲۲۶ ق ؛  تهران کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹‬,‭‌خ۸۱۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
خوانساری ، محمدباقر بن زین العابدین ؛  بیروت الدارالاسلامیه   ، ۱۴۱۱ه.
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹‬,‭‌خ۸۱۱ر‬,‭۱۴۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الدرجات =درجات >الرفیعه فی طبقات الشیعه
مدنی ، علی خان بن احمد ؛  بیروت موسسه الوفاء   ، ۱۴۰۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌م۴۲۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرزداران فقاهت
طیار مراغی ، محمود ؛  [قم ] دبیرخانه کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ اعظم انصاری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭ط۹۶۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فقهای نامدار شیعه
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  قم کتابخانه عمومی حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی   ، [۱۴۰۵ق ]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۹۲‬,‭‌ع۷۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیه
بحرالعلوم ، محمدمهدی بن مرتضی ؛  تهران مکتب الصادق   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۶۴‬,‭‌ب۳۳۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الرجال
شوشتری ، محمدتقی ؛  قم موسسه النشر الاسلامی   ، ۱۴۱۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۹۲‬,‭‌ش۷۱۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ
موحد ابطحی ، حجت ؛  اصفهان حوزه علمیه اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۷۱‬,‭‌م۸۲۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خاندان نوبختی
اقبال آشتیانی ، عباس ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۶۶۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
منهاج الدموع
قرنی گلپایگانی ، علی ؛  [قم ] دارالفکر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵‬,‭‌ق۵۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امام حسن و امام حسین علیهماالسلام
امین ، محسن ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مقاتل الطالبین
ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ،۳۵۶-۲۸۴ ق ؛  تهران صدوق   ، [۱۳۶۸؟]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۸‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طبقات اعلام الشیعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  [قم ] اسماعیلیان   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭آ۶۴۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6