کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ع‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍دث‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا ق‍رن‌ ۳ ق‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ش‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍دث‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۵- ۱۳۴۸ -. ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍ف‍س‍ران‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۵ - ۱۳۴۸ ق‌ -.ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ی‍دی‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ ش‍ه‍ر آش‍وب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۸۵-۴۸۸ ق‌
اف‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ب‍ی‍گ‌
ص‍در، ح‍س‍ن‌
م‍ن‍زوی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌
ص‍در، ح‍س‍ن‌، ۱۸۵۶- ۱۹۳۵ م‌
ف‍اض‍ل‌ ق‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ح‍ران‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،۱۱۸۶-۱۱۰۷ ق‌
م‍درس‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍دن‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌
م‍خ‍ت‍اری‌، رض‍ا
اف‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ب‍ی‍گ‌،۱۰۶۶ ؟-۱۱۳۰ق‌
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵- ۴۶۰ ق‌
ح‍ض‍رت‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ای‍ازی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
الارش‍اد ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ وال‍ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌)
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ن‍وی‍د اس‍لام‌
دار ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
الاع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ب‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دارالاض‍واء
ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌
ح‍دی‍ث‌ ام‍روز
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ال‍غ‍دی‍ر ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ م‍ورخ‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاسیس الشیعه لعلوم الاسلامی
صدر، حسن ؛  طهران الاعلمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ص۴۷۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبقات مفسران شیعه
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  قم دفتر نشر نوید اسلام   ، ۱۳۷۱،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲‬,‭‌ع۷۴۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصنفات شیعه :ترجمه و تلخیص الذریعه الی تصانیف الشیعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭آ۶۴۲ذآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الذریعه = ذریعه >الی تصانیف الشیعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  بیروت دارالاضواء   ، ۱۴۰۳ق
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭آ۶۴۲ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مع موسوعات رجال الشیعه
شرف الدین ، عبدالله ؛  بیروت الارشاد للطباعه والنشر   ،
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭‌ش۴۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاض العلماء و حیاض الفضلاء
افندی ، عبدالله بن عیسی بیگ ،۱۰۶۶ ؟-۱۱۳۰ق ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ف‍لا۶۶۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معجم مولفی الشیعه
فاضل قائینی نجفی ، علی ؛  قم ۱۴۰۵ق
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭آ۶۴۲ذ/‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح تدوین کتابشناسی بزرگ شیعه
مختاری ، رضا ؛  مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۳۷۸ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاض العلماء و حیاض الفضلاء
افندی ، عبدالله بن عیسی بیگ ؛  مکتبه العامه آیه الله المرعشی النجفی   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ف‍لا۶۶۵ر‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کتب حدیثی شیعه
مدنی بجستانی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۲۰۱۶‬,‭‌م۴۲۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرس اعلام الذریعه الی تصانیف الشیعه
منزوی ، علینقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭آ۶۴۲ذ/‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری
مدرسی طباطبائی ، حسین ؛  قم کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران مورخ   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۳‬,‭‌م۴۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی توصیفی تاریخ تشیع امامیه در ایران
حضرتی ، حسن ؛  تهران پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷‬,‭‌ح۶۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معالم العلماء
ابن شهر آشوب ، محمد بن علی ، ۵۸۵-۴۸۸ ق ؛  نجف المطبعه الحیدریه   ، ۱۳۸۰ه
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الفهرست =فهرست >
طوسی ، محمدبن حسن ، ۳۸۵- ۴۶۰ ق ؛  قم شریف الرضی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۹۲‬,‭ط۸۶۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
لولوه البحرین :فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث
بحرانی ، یوسف بن احمد،۱۱۸۶-۱۱۰۷ ق ؛  قم موسسه آل البیت (ع )   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۹۲‬,‭‌ب۳۳۴‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر و تفاسیر شیعه
شهیدی صالحی ، عبدالحسین ؛  قزوین حدیث امروز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹‬,‭‌ش۸۷۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیر تطور تفاسیر شیعه
ایازی ، محمدعلی ؛  رشت کتاب مبین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹‬,‭‌ف‍لا۹۵۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات الذریعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۱۳‬,‭آ۶۴۲ذ/‌بآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیعه بنیانگذاران فرهنگ اسلام تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام
صدر، حسن ، ۱۸۵۶- ۱۹۳۵ م ؛  تهران دار الکتب الاسلامیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ص۴۷۷‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2