کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ع‍ک‍س‍ه‍ا
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
چ‍اپ‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
س‍ک‍وت‌ در ادب‍ی‍ات‌
پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۴
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ض‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ص‍ور
 
پدیدآور:
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
اف‍روغ‌، ع‍م‍اد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
وی‍رای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ارس‍ب‍اران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارت پستالهای تاریخی ایران
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه فرهنگی گسترش هنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۲‬,‭‌ص۲۶۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از چاپخانه تا کتابخانه بررسی روشهای چاپ و آماده سازی کتاب و مطبوعات
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ص۲۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تالیف و نقد و اصلاح
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶‬,‭‌ص۲۶۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قلمرو اندیشه آل احمد در ساحت تحقیق و نگارش
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸/‌س‌ص‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عکسهای قدیمی ایران "رجال ، منظر، بناها و محیط اجتماعی "
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۲۲۲‬,‭‌ص۲۶۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه پاکستان نگرشی به تاریخ و فرهنگ
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۴۹۱۰۴۵‬,‭‌ص۲۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فضا و نابرابری اجتماعی " ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن "
افروغ ، عماد ؛  [تهران ] دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
یکسال در پاکستان
صافی ، قاسم ؛  تهران ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۴۹۱۰۴۵‬,‭‌ص۲۶۱‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ص۲۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارفی پیرامون چاپ و نشر مطبوعات کتاب ، روزنامه ، مجله و آموزش کتابداری
صافی ، قاسم ؛  [تهران ] ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۶۸۶‬,‭۲‬,‭‌ص۲۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ویرایش :راهنمای کتاب نویسی ، گزارش نویسی ، مقاله نویسی ، پژوهش نگاری ، داستان نویسی ، نمایشنامه نویسی ، نقدنویسی ، سفرنامه نویسی ، طنزنگاری ، چکیده نگاری ، سخن آرایی ، پایان نامه نویسی همراه کتابنامه
صافی ، قاسم ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ص۲۶۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طعم سکوت :مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۵۳‬,‭‌ص۲۶۱ط‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عمومی مطالعه و پژوهش ویژه دانشجویان دانشگاهها، مراکز تربیت معلم ، نویسندگان کتاب ، مقاله علمی و پایان نامه تحصیلی
صافی ، قاسم ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ص۲۶۱رو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک