کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز
ای‍ب‍راه‍م‍س‍ن‌، دی‍وی‍د
خ‍اوری‍ان‌ رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا
ف‍ی‍روزم‍ن‍ش‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
طرح‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍ان‌ ای‍ران‌
ده‍خ‍دا؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کیفری
ایبراهمسن ، دیوید ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳/۳۶۴‬,‭‌ف‍لا۹۵۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
صانعی ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ص۳۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و اجتماع
صانعی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۱۱۵‬,‭‌ص۳۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ارزشها
صانعی ، پرویز ؛  تهران دهخدا؛ کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۴۷-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌ص۳۴۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و اجتماع
صانعی ، پرویز ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۱۱۵‬,‭‌ص۳۴۶‌ح‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم هواپیمایی
خاوریان رضایی ، محمود رضا ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۶-۵۷
شماره راهنما: ۱۳۵۶، ۳۹۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
حق دفاع متهم
فیروزمنش ، منصور ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۳-۵۴
شماره راهنما: ۱۳۵۳، ۴۰۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تبعیض نسبت به زن و آثار اجتماعی آن
صانعی ، پرویز ؛  تهران سازمان زنان ایران   ،
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌ص۳۴۶‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک