کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
م‍رادی‌ ک‍ردل‍و، طال‍ب‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع آن ( آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری )
صبا، ایرج ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ص۳۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و منابع اطلاعاتی
صبا، ایرج ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ص۳۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تلخیص و سوالات چهارگزینه ای شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع آن :آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری ، همراه با نمونه سوالات امتحانی برگزار شده در دوره فراگیر
مرادی کردلو، طالب ، گردآورنده ؛  قم حقوق اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۶‬,‭‌م۴۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک