کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍دی‍ق‌، ع‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ص‍دی‍ق‌، ع‍ی‍س‍ی‌،۱۲۷۳ - ، س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اروپ‍ا -ت‍م‍دن‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶-۳۲۹ ؟ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍اری‍خ‌
ق‍اض‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
دی‍وی‍ی‌، ج‍ان‌
ق‍ن‍وج‍ی‌، ص‍دی‍ق‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ص‍دی‍ق‌، ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
داراب‍ن‌ ح‍زم‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ طب‍ع‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضر
صدیق ، عیسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره مختصر تاریخ فرهنگ ایران
صدیق ، عیسی ؛  تهران شرکت سهامی طبع کتاب   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ص۵۶۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی
صدیق ، عیسی ؛  [تهران ] انجمن آثار ملی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳/‌س‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر تعلیم و تربیت
صدیق ، عیسی ؛  تهران چاپخانه شرکت نشر کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ظفر اللاضی بما یجب فی القضاء علی القاضی
قنوجی ، صدیق بن حسن ؛  بیروت دارابن حزم   ، ۱۴۲۲ه
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۱۴‬,‭‌ق۸۳۴ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین در آموزش و پرورش
صدیق ، عیسی ؛  تهران شرکت سهامی طبع کتاب   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌ص۵۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزشگاههای فردا
دیویی ، جان ؛  تهران بنگاه صفی علیشاه   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭د۹۹۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ اروپا
صدیق ، عیسی ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یادگار عمر
صدیق ، عیسی ؛  ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ص۵۶۶/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک