کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
زن‍اش‍وی‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
طلاق‌
م‍ع‍ام‍لات‌( ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
ه‍دای‍ت‌ ن‍ی‍ا، ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ا ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت حقوقی
صفار، محمدجواد ؛  تهران دانا بهنامی   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۱۳‬,‭‌ص۶۴۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ص۶۴۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( بعد از اصلاحات )
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ص۶۴۹‌ح‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قبض و اثر آن در عقود
صفار، محمدجواد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ص۶۴۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس هایی از حقوق خانواده ( با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق )
صفار، محمدجواد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۶‬,‭‌ص۶۴۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مبانی مهمترین تحولات حقوقی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب اسلامی
هدایت نیا، فرج الله ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۶۴ ،PAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک