کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ف‍ای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زاه‍دی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۴۲-۱۲۷۵ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -.اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌.
وث‍وق‌ال‍دول‍ه‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۹-۱۲۵۳ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ران‌ -ای‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۵۷- ۱۳۲۳ - دوس‍ت‍ان‌ و آش‍ن‍ای‍ان‌ -خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰-۱۳۰۴
 
پدیدآور:
ع‍لاءال‍م‍ل‍ک‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-۱۲۵۸ ق‌
ص‍ف‍ای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ص‍ف‍اب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ س‍را
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ رش‍دی‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ب‍اب‍ک‌
گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آب‍اد، ت‍الار ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اشتباه بزرگ ملی شدن نفت
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭‌ص۶۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهبران مشروطه
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶۰۹۲۲‬,‭‌ص۶۷۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یکصد سند تاریخی
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران بابک   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۸‬,‭‌ص۶۹۷‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسناد سیاسی دوران قاجاریه
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۰۸‬,‭‌ص۶۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بنیادهای ملی در شهریاری رضاشاه کبیر
صفایی ، ابراهیم ؛  انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۲۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ص۶۷۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسناد نو یافته
صفایی ، ابراهیم ؛  چاپخانه رشدیه   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲۷‬,‭‌ص۶۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسناد برگزیده از :سپهسالار -ظل السلطان -دبیرالملک
صفایی ، ابراهیم ؛  بابک   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۸‬,‭‌ص۶۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برگ های تاریخ
صفایی ، ابراهیم ؛ 
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۸‬,‭‌ص۶۷۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نامه های تاریخی دوران قاجاریه
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران بابک   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌ص۶۷۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نخست وزیران
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران چاپخش   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۰۹۲۲‬,‭‌ص۶۷۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش های سیاسی علاءالملک
علاءالملک ، محمود بن علی ،۱۳۴۴-۱۲۵۸ ق ؛  [تهران ] گروه انتشاراتی آباد، تالار کتاب   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۰۸‬,‭‌ع ۷۸۱ ‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه سپهبد زاهدی
صفابی ، ابراهیم ؛  [تهران ] علمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲‬,‭ز۲۱/‌س‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
وثوق الدوله
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۷۰۹۲‬,‭و۳۹۸،/‌س‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رضاشاه کبیر در آئینه خاطرات
صفایی ، ابراهیم ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ص۶۷۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک