کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ف‍دی‌، ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ح‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍زب‍ن‌ س‍رای‍ا، ۶۷۷ - ۷۵۰ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ای‍ب‍ک‌
ص‍ف‍دی‌، ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ن‍ش‍ر
دار ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الوافی =وافی >بالوفیات
صفدی ، صلاح الدین خلیل ؛  دارالنشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ص۶۹۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الوافی = وافی >بالوفیات
صفدی ، خلیل بن ایبک ؛  دارالنشر   ، ۱۴۰۵ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ص۶۹۹و‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توشیع التوشیح
صفدی ، خلیل بن ایبک ؛  بیروت دار الثقافه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۴‬,‭‌ص۶۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صفی الدین الحلی
صفدی ، خلیل بن ایبک ؛  دمشق منشورات وزاره الثقافه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۴‬,‭‌ص۷۵۵،/‌ن‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک