کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍لاح‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌ -ای‍ران‌
دی‍وان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ص‍لاح‍ی‍ت‌ ض‍روری‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ار
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
ص‍لاح‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍ران‌
ص‍لاح‍ی‍ت‌ ق‍ان‍ون‍ی‌( ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌)
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌ ف‍ی‍روز، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌
اس‍وان‌ ت‍س‍ون‌، دن‌ ج‍رک‍ر ب‍ی‌
م‍ی‍ل‍ز، راج‍ر دب‍ل‍ی‍و.
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
ب‍داغ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ی‍رزای‍ی‌ ی‍ن‍گ‍ج‍ه‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ی‍ات‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
زاه‍دی‌، ع‍اطف‍ه‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
م‍ج‍د
دان‍ش‍ور
ان‍دی‍ش‍ه‌ آری‍ا
م‍ی‍زان‌
ب‍ه‍ت‍اب‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری
میرزایی ینگجه ، سعید ؛  [تهران ] دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۵۲‬,‭‌م۹۳۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی در آراء دیوان عالی کشورصلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵۰‬,‭‌ب۲۱۳‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات
بیات ، محمدرضا ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۳‬,‭‌ب۸۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور :داوری و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اختلاف در صلاحیت محاکم و نحوه حل آنها
شعبانی ، محمدمهدی ؛  تهران بهتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۴۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی ایران در ارتباط با وظایف شغلی دادیار
تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶رد‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی ایران در ارتباط با مشاغل عمومی دادسرا
تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶ر‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی ایران در ارتباط با مراجع حقوقی
تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶ر‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
نوروزی فیروز، رحمت الله ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭‌ن۷۵۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی در دادگاه های خانواده
بداغی ، فاطمه ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ب۳۵۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رویه های قضائی لازم الاتباع همراه با قانون دیوان عدالت اداری
باختر، احمد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۶۶۴‬,‭‌ب۱۴۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
صلاحیت ( ذاتی -نسبی )از منظر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
زاهدی ، عاطفه ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭ز۲۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های شناسایی مهارت و توانایی
میلز، راجر دبلیو. ؛  تهران اندیشه آریا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌م۹۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی و اینترنت
اسوان تسون ، دن جرکر بی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۹‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل کیفری اختصاصی
خالقی ، ابوالفتح ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴‬,‭‌خ۲۱۳‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک