کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ردآب‍ادی‌، س‍ن‍دس‌
ع‍اطف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ک‍ورزاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍دری‌ اب‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ه‍دای‍ت‌، رض‍اق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۲۸۸-۱۲۱۵ ق‌
ب‍رق‍ع‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، ه‍ی‍ث‍م‌ ال‍طی‍ب‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
دم‍ان‍ی‍س‍ی‌ س‍ی‍واس‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
ن‍ظری‌ ت‍ی‍م‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اوی‍س‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
س‍ی‍دی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌- دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌ م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
ث‍ارال‍ل‍ه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
م‍رس‍ل‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ره‌
س‍روش‌
م‍ازی‍ار
طلای‍ه‌
ج‍م‍ال‌
ه‍ی‍ث‍م‌ ال‍طی‍ب‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
اس‍لام‍ی‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تمثیل و مثل
وکیلیان ، احمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭و۶۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گنج بی رنج
اویسی ، فضل الله ؛  ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۹۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مثلها
عظیمی ، صادق ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ع۷۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاوشی در امثال و حکم فارسی شامل ماخذ و داستانهای امثال شیرین فارسی
برقعی ، یحیی ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ی۳۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امثال و حکم
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۷‬,‭۰۹۰۳‬,‭د۸۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انجمن آرای ناصری
هدایت ، رضاقلی بن محمدهادی ، ۱۲۸۸-۱۲۱۵ ق ؛  تهران اسلامیه   ،
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ه۴۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حکمت نامه پارسیان
حیدری ابهری ، غلامرضا ؛  قم جمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ح۹۵۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده و شرح امثال وحکم دهخدا
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭د۸۳۵‌ف‍لا/‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ضرب المثلهاواصطلاحات انگلیسی به فارسی
سیمپسون ، جان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۲۱‬,‭‌س۹۶۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ضرب المثلها و اصطلاحات محاوره ای فارسی به انگلیسی
نظری تیموری ، ابراهیم ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ن ۵۱۴ ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها
شکورزاده ، ابراهیم ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ش۵۸۸دو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معجم الامثال الفارسیه - العربیه ( :فرهنگ مشترک ضرب المثلهای فارسی -عربی )
عبدالرحیم ، هیثم الطیب ؛  تهران هیثم الطیب عبدالرحیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭‌ع۳۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره کنایی و امثال قمی
ملکوتی ، علی ؛  قم کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی ره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌م۷۶۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال
دمانیسی سیواسی ، احمدبن احمد ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭د۶۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زبانزدهای فارسی :دعاها، نفرین ها، سپاس ها، خوشامدگویی ها، تهدیدها، دشنام ها، تعارف ها، متلک ها
صدری افشار، غلامحسین ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ص۵۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک فارسی -فرانسه امثال و تعبیرات
سیدیعقوبی ، علی اصغر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۰۳ف‍ا/۹‬,‭‌س۹۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مثلهای انگلیسی -عربی -فارسی
کردآبادی ، سندس ؛  تهران ثارالله   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۲۱‬,‭‌ک۴۴۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح
عظیمی ، صادق ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۰۳ف‍ا/۹‬,‭‌ع۷۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
لغات و ضرب المثلهای کاشانی
عاطفی ، حسن ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ع۱۹۷‌ل‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گلبانگ اویسی مشتمل بر ۶۲۰۰ بیت از ۱۵۵۸ شاعر بانضمام مکمل ضرب المثلها
اویسی ، فضل الله ؛ 
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ف‍لا۹۴۴‌گ‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2