کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ض‍رب‌ و ج‍رح‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ض‍رب‌ و ج‍رح‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍ورب‍اف‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ن‍ت‍ظرق‍ائ‍م‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌؛ ق‍ان‍ون‌ م‍دار
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضرب و جرح در ایران
منتظرقائم ، مهدی ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۵‬,‭‌م۷۸۳‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جرائم علیه اشخاص ( صدمات جسمانی )
پوربافرانی ، حسن ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵‬,‭‌پ۶۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس هایی از حقوق جزای اختصاصی
زراعت ، عباس ؛  تهران اندیشه های حقوقی ؛ قانون مدار   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک