کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ض‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ان‍ت‍س‍اب‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍ه‍دات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍ای‍ارس‌، ل‍وی‍د ال‌.
ل‍س‍اژ، م‍ی‍ش‍ل‌
دل‍خ‍وش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ژن‍دی‌ م‍ن‍ش‌، ه‍ی‍ب‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍س‍م‍ت‍ی‌، زه‍را
ض‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ار
ک‍وه‍س‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و حقوق بین الملل
ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۴‬,‭‌ض۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق شوروی
لساژ، میشل ؛  محمدرضا ضیائی بیگدلی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۹۴۷‬,‭‌ل۴۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق معاهدات بین المللی
ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۳۷‬,‭‌ض۸۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ح‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ح‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در توسعه ی حقوق بین المللی کیفری
نژندی منش ، هیبت الله ؛  تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق بین الملل ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۴۳ ،IAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در حقوق بین الملل
دلخوش ، علیرضا ؛  تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۵ ،IAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اصول انتساب مسئولیت کیفری فردی در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
کسمتی ، زهرا ؛  تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۶-۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۴۸ ،IAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
بایارس ، لوید ال . ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ب۲۹۷‌م‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک