کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : طاه‍ری‌ ن‍س‍ب‌، ی‍زدال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ت‍س‍ب‍ی‍ب‌( ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -)ای‍ران‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ن‍س‍ب‌، ی‍زدال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ور
دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکرار و تعدد جرم در حقوق جزا
طاهری نسب ، یزدالله ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ط۳۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا
طاهری نسب ، یزدالله ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ط۳۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
طاهری نسب ، یزدالله ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭ط۳۲۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک